Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

4/11/2015, Έγκριση της τροποποίησης Σχεδίου Πόλεως στα Ο.Τ. Γ1600-Γ1601 της Π.Ε.19 «Μόντε Βάρδια Δ. Χανίων”

04.11.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 09:11

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 17-07-1923 αρ. 3 παρ. 1 «περί σχεδίων πόλεων», Φ.Ε.Κ. 227/16-08-1923, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων με την υπ’ αρ.775/2015 απόφαση του αποφασίζει:

Την έγκριση της τροποποίησης Σχεδίου Πόλεως στα Ο.Τ. Γ1600-Γ1601 της Π.Ε.19 «Μόντε Βάρδια Δ. Χανίων”. Συγκεκριμένα γίνεται δεκτό το αίτημα της μελετήτριας της Π.Ε. 19 της περιοχής “Μόντε Βάρδια Δ.Χανίων” κ. Μπριλλάκη Κων/νας όπως αποτυπώνεται και στο συνημμένο διάγραμμα, να γίνει μετατόπιση νοτιότερα του δρόμου μεταξύ των Ο.Τ.Γ1595-Γ1596-Γ1598 και Ο.Τ. Γ1600-Γ1601 και μετατόπιση επίσης του δρόμου μεταξύ των Ο.Τ. Γ1600 και Γ1601 ανατολικότερα με αύξηση του πλάτους του από 6.00 μ σε 8.00 μ, προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση του σχεδίου στην περιοχή.

Επίσης ο χώρος στάθμευσης βορειοανατολικά της ιδιοκτησίας 044705 να μεγαλώσει μέχρι το όριο της ιδιοκτησίας 044704.

Σημειώνεται ότι η επιφάνεια των κοινοχρήστων χώρων που καταργούνται είναι μικρότερη από την επιφάνεια των κοινοχρήστων χώρων που δημιουργούνται, όπως προκύπτει από τη τεχνική έκθεση της μελετήτριας της Πράξης Εφαρμογής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στο Δήμο Χανίων τις τυχόν ενστάσεις, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την τελευταία δημοσίευση.

Πληροφορίες: κ. Χατζηγιάννη Αθανάσιο στο τηλέφωνο 2821-341230 &

κ. Γεωργακάκη Αντωνία στο τηλέφωνο 2821-341217

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Γεώργιος Φραγγεδάκης