Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

4/1/2016, Ανακοίνωση τροποποίησης σχεδίου πόλεως στην περιοχή "Μόντε Βάρδια" Δήμου Χανίων στα Ο.Τ. 1585-1586-1591-1594

04.01.2016 | Ώρα δημοσίευσης: 11:01

Ανακοινώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 17-07-1923 αρ. 3 παρ. 1 «περί σχεδίων πόλεων», Φ.Ε.Κ. 227/16-08-1923, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων με την υπ’ αρ.917/2015 απόφαση του αποφασίζει:

Την έγκριση της τροποποίησης σχεδίου πόλεως στην περιοχή “Μόντε Βάρδια” Δήμου Χανίων στα Ο.Τ. 1585-1586-1591-1594. Συγκεκριμένα γίνεται δεκτό το αίτημα της μελετήτριας της Π.Ε. 19 της περιοχής “Μόντε Βάρδια Δ.Χανίων” κ. Μπριλλάκη Κων/νας να γίνει μετατόπιση του περιμετρικού δρόμου βορειοδυτικά και βορειοανατολικά του ΟΤΓ1585 και ανατολικά των ΟΤΓ1586, Γ1591 στα όρια με τις περιφράξεις των οικοπέδων των Εργατικών κατοικιών, προκειμένου να μπορέσει να υλοποιηθεί ο δρόμος του σχεδίου πόλεως στο προβλεπόμενο πλάτος του, χωρίς να θίγονται κατά το δυνατόν τμήματα οικοπέδων και να μη ρυμοτομούνται κτίσματα των εργατικών κατοικιών.

Δεδομένου ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση επηρεάζονται οι ιδιοκτησίες 044615,044614,044609 διότι ελαττώνεται η έκταση του οικοδομικού τετραγώνου εντός του οποίου αυτές βρίσκονται, η επιβάρυνση αυτή καλύπτεται από την επιπλέον της ρυμοτόμησης εισφορά σε γη που χρωστούν οι ιδιοκτησίες και θα συμψηφιστεί με τις υποχρεώσεις τους κατά την εκπόνηση του Γ΄κεφαλαίου της μελέτης της Πράξης Εφαρμογής. Η προτεινόμενη τροποποίηση είναι τοπική εντελώς εντοπισμένη και μικρής έκτασης αλλά κρίνεται απαραίτητη για την υλοποίηση του σχεδίου σε ένα δρόμο μεγάλου μήκους (200μ. – βορειοδυτικά και βορειοανατολικά του Ο.Τ. Γ1585, ανατολικά των Γ1586, Γ 1591) στην επαφή του σχεδίου με την έκταση των εργατικών κατοικιών και δυτικά του Γ1594.

Σημειώνεται και όπως προκύπτει από τη συνημμένη τεχνική έκθεση των μελετητών της πράξης εφαρμογής, ότι με την προτεινόμενη τροποποίηση η επιφάνεια των κοινοχρήστων χώρων που καταργούνται είναι μικρότερη από την επιφάνεια των κοινοχρήστων χώρων που δημιουργούνται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στο Δήμο Χανίων τις τυχόν ενστάσεις, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την τελευταία δημοσίευση.

Πληροφορίες: κ. Χατζηγιάννη Αθανάσιο στο τηλέφωνο 2821-341230 &

κ. Γεωργακάκη Αντωνία στο τηλέφωνο 2821-341217

 

Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

 

Γεώργιος Φραγγεδάκης