Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

6/11/2015, Ανακοίνωση για την Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως νότια του Ο.Τ 1562 της Π.Ε 19 "Μόντε Βάρδια Δ.Χανίων"

06.11.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 01:11

Ανακοινώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 17-07-1923 αρ. 3 παρ. 1 «περί σχεδίων πόλεων», Φ.Ε.Κ. 227/16-08-1923, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων με την υπ’ αρ.778/2015 απόφαση του αποφασίζει:

Την έγκριση της τροποποίησης Σχεδίου Πόλεως νότια του Ο.Τ. 1562 της Π.Ε.19 «Μόντε Βάρδια Δ. Χανίων”. Συγκεκριμένα και όπως αποτυπώνεται στο συνημμένο διάγραμμα, γίνεται δεκτό το αίτημα της μελετήτριας της Π.Ε. 19 της περιοχής “Μόντε Βάρδια Δ.Χανίων” κ. Μπριλλάκη Κων/νας για το τμήμα μεταξύ των Ο.Τ. Γ1562 και Γ1564 να μειωθεί το πλάτος του δρόμου από 13μέτρα που προβλέπεται σε 12μέτρα το οποίο είναι και το πλάτος συνέχειας του δρόμου σύμφωνα με το εγκεκριμένο σχέδιο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν στο Δήμο Χανίων τις τυχόν ενστάσεις, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την τελευταία δημοσίευση.

Πληροφορίες: κ. Χατζηγιάννη Αθανάσιο στο τηλέφωνο 2821-341230 &

κ. Γεωργακάκη Αντωνία στο τηλέφωνο 2821-341217Ο Αρμόδιος ΑντιδήμαρχοςΓεώργιος Φραγγεδάκης