Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

6/5/2015 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «εξοπλισμός κτιρίου πρώην Ρώσικου Στρατώνα για την στέγαση κέντρου αναβίωσης παραδοσιακών επαγγελμάτων»

07.05.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 09:05

ΕΜΒΛΗΜΑ ΠΕΠ

 

                                                             Χανιά:  27-4-2015

                                                        Αριθμ. πρωτ.: 22851

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια «εξοπλισμός κτιρίου πρώην Ρώσικου Στρατώνα για την στέγαση κέντρου αναβίωσης παραδοσιακών επαγγελμάτων», υποέργου 2 της πράξης «Αποκατάσταση κτιρίου πρώην Ρώσικου Στρατώνα για την στέγαση κέντρου αναβίωσης παραδοσιακών επαγγελμάτων» η οποία υλοποιείται στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης Παλιάς Πόλης Χανίων (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013, Πρόσκληση 31 Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Κρήτης).

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα  5.030,00 € πλέον Φ.Π.Α.23%, σύνολο 6.186,90 €. H δαπάνη της προμήθειας θα χρηματοδοτηθεί από το Ε.Τ.Π.Α. στο πλαίσιο του Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013  και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7341.078 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Χανίων, του οικονομικού έτους 2015.

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα διαγωνισμών του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Τ.Κ. 73135 Χανιά, στις  21/5/2015, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 έως 10:30 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας  Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Ο κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευτής μπορεί να υποβάλλει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες ειδών, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στις  Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης. Η απόρριψη ενός η περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας ειδών, επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου της ομάδας.  Οι ομάδες ειδών είναι οι εξής:

Ομάδα 2: Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός (προϋπολογισμού 4.230,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Ομάδα 3: Ηλεκτρικός Εξοπλισμός  (προϋπολογισμού (200,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

Ομάδα 4: Σκιάδια (προϋπολογισμού 600,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

 Δεκτοί  στο διαγωνισμό γίνονται όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών  αυτών.

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 2821341643-1  ενώ η διακήρυξη διατίθεται από το Τμήμα Προγραμματισμού, Ποιότητας και Οργάνωσης και την ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων www.chania.gr

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν αναλογικά τους Αναδόχους.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

 ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩN

 

Αναλυτική Διακήρυξη

Τεχνικές Προδιαγραφές & Έντυπα οικονομικής προσφοράς