Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

21/09/2015, Προκήρυξη για Προμήθεια υλικών για το έργο Συντήρηση - επισκευή οικοδομικών κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Χανίων, Χρήση 2015.

21.09.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 10:09

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφ.: Βολάνη Φιλιώ
Γρηγορίου Ε΄50 & Κ. Σφακιανάκη
Χανιά Κρήτης 73135
Τηλ.: 28213-41718
Fax: 2821-0-93300
www.chania.gr , email: dimos@chania.gr
                                                                                       Χανιά: 21-09-2015
                                                                                           Α.Π: 58560

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

Ο Δήμος Χανίων Προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό, για την «Προμήθεια υλικών για το έργο Συντήρηση - επισκευή οικοδομικών κατασκευών στους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Χανίων, Χρήση 2015», με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά, προϋπολογισμού δαπάνης 49898,64€ με Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 1η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015 ημέρα Πέμπτη στα Γραφεία του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ. Κ. 73135 Χανιά, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Ώρα ενάρξεως του διαγωνισμού ορίζεται η 09.30 π.μ. και ώρα λήξεως παραλαβής προσφορών η 10.00 π.μ.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί προμηθευτές που είναι Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών με κοινή προσφορά.

Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται στο 2% της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης εκτός Φ.Π.Α, των ομάδων ή της ομάδας συμμετοχής.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ 3 (τρεις) μήνες τουλάχιστον από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού κατά τα λοιπά σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 1 της απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών 11389/8-3-93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» ΕΚΠΟΤΑ.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η διακήρυξη στο τηλέφωνο 28213-41718, κατά τις εργάσιμες ημέρες. και ώρες, όπως επίσης και από την ιστοσελίδα του Δήμου μας www.chania.gr.

Αναλυτικά η Διακήρυξη

Τεχνικές Προδιαγραφές

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Έντυπο Προσφοράς