Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

31/3/2015, ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ"

31.03.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 09:03

Ο Δήμαρχος Χανίων Αναστάσιος Βάμβουκας λαμβάνοντας υπόψη, την υπ’ αριθ. 222 /26-03 2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ”, και την 303/27-03-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης, έγκριση των όρων της διακήρυξης και σύσταση επιτροπής διαγωνισμού αντίστοιχα, προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό του έργου:« ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ», κατά το σύστημα της ενιαίας προσφοράς έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) του άρθρου 5 παρ. 1 και 2 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Ο Προϋπολογισμός των εργασιών που δημοπρατούνται ανέρχεται στις 70.000,00€ με τη δαπάνη αναθεώρησης και το Φ.Π.Α. για κατηγορία εργασιών Οικοδομικών.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Ε.Ε εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας οικοδομικών και Α1 και άνω τάξη για έργα κατηγορίας Η/Μ σε κοινοπραξία (αρ. 59 του Ν.4278/2014).

Κατά λοιπά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Προσφορές με συστημένη επιστολή ή κατάθεση στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας δεν είναι αποδεκτές.

Η Δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων στις 07 Aπριλίου 2015 ημέρα Τρίτη ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Λήξη κλειστών προσφορών η 10.00 πμ. εκτός εάν η παράδοση προσφορών συνεχιστεί χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή.

Η εγγύηση για τη συμμετοχή στη δημοπρασία ανέρχεται στο ποσόν των χίλια εκατό τριάντα οκτώ ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (1.138,21 €) η οποία θα απευθύνεται προς το Δήμο Χανίων και θα έχει ισχύ τουλάχιστον 210 ημέρες.

Σε περίπτωση που η δημοπρασία αποβεί άγονος ή ασύμφορος θα επαναληφθεί με απόφαση της Προϊσταμένης Αρχής (Οικονομική Επιτροπή).

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους θα διατίθεται από το Ταμείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, οδός Κυδωνίας 29- Χανιά, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής του, που ανέρχεται σε 3 ΕΥΡΩ. Τα τεύχη δημοπράτησης (Διακήρυξη και Τεύχη Μελέτης), πλην από το έντυπο οικονομικής προσφοράς, είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (www.chania.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, (Γρηγορίου Ε’ 50 και Σφακιανάκη), κ. Τάτσιου Ευανθία στο τηλ. 28213-41732 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ


ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑ

Ε.Σ.Υ.