Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

16/11/2015, Επαναπροκήρυξη για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης από την Σχολική Επιτροπή Α΄Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου χανίων

16.11.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 11:47

 

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. "ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ"Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.24/11-11-2015 (ΑΔΑ:Ω00ΚΟΚΞΨ-ΠΕΙ) Πράξη τηςΕΠΑΝΑΠΡΟΣΚΑΛΕΙΌσους προμηθευτές ενδιαφέρονται να υποβάλλουν σφραγισμένες προσφορές (χωρίς ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες & διορθώσεις) και κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης στο Νομό Χανίων, για την Προμήθεια "Υγρών Καυσίμων Θέρμανσης", προς εξυπηρέτηση των αναγκών θέρμανσης των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Σχολικού έτους 2015-2016.

Με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς θα προσκομιστούν επιπλέον:

- Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 όπου θα αναγράφεται ότι τα προς προμήθεια υλικά (πετρέλαιο θέρμανσης για καυστήρες πετρελαίου εσωτερικής καύσεως) είναι άριστης ποιότητας.

- Αντίγραφο Πιστοποίησης ISO 9001, για τα χρησιμοποιούμενα υλικά.Επίσης πρέπει να ληφθούν υπόψη τα κάτωθι:

  1. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  1. Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε (10) δέκα μέρες από την ημερομηνία της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.  1. Η παράδοση των προς προμήθεια υλικών θα είναι τμηματική ανάλογα με τις άμεσες ανάγκες των σχολικών μονάδων και θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή.  1. Τα έξοδα μεταφοράς του πετρελαίου θέρμανσης στις σχολικές μονάδες, επιβαρύνουν τον προμηθευτή.  1. Το ΝΠΔΔ ενδιαφέρεται για υλικά αρίστης ποιότητας και δύναται να ελέγχει τα δείγματα των προσφερόμενων ειδών, αποστέλλοντας αυτά σε οποιαδήποτε (κατά κρίση του) εργαστήριο, για εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών, με δαπάνη του προμηθευτή.  1. Ο ανάδοχος υπόκεινται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν και συγκεκριμένα:

α) Κράτηση 0,10% επί της καθαρής αξίας του Tιμολογίου υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

β) Χαρτόσημο 3% επί του Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.

γ) Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου

Για τις ανωτέρω κρατήσεις η Σχολική Επιτροπή θα χορηγεί στο προμηθευτή σχετική βεβαίωση.  1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια 3μελής επιτροπή διενέργειας προμηθειών, αξιολόγησης διαγωνισμών και εισήγησης για ανάθεση, που ορίστηκε με την 1η Πράξη/10-11-2014 (ΑΔΑ:65ΤΕΟΚΞΨ-ΨΛΠ) του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής.  1. Αρμόδιο όργανο για την κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος της ανωτέρω προμήθειας είναι το Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων.  1. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση: Κριάρη 40, (Μέγαρον Πάνθεον), 1ος όροφος, Χανιά, μέχρι και την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 14.00μ.μ.Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2821341772, αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων καθώς και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων

 

 

 

 

 

ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΈντυπο Προσφοράς