Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

11/12/2015, Προμήθεια γυάλινων διαχωριστικών για το νέο Δημαρχείο Σούδας

11.12.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 11:12

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760 εσωτ. 2

 

 

Αριθμ. Πρωτ.: 77314

Χανιά, 11 / 12 / 2015

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

ΘΕΜΑ : Προμήθεια γυάλινων διαχωριστικών για το νέο Δημαρχείο Σούδας

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

 2. Τις διατάξεις του αριθμ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95

 3. Τις διατάξεις του αριθμ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93)

 4. Τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02 και τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006)

 5. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2014, που προβλέπει πίστωση 4.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 40-7135.001 για “Λοιπός εξοπλισμός”

 6. Την υπ’ αριθμό 814/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει την προμήθεια

 7. Την υπ' αριθμό 862/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 4.000,00€ (ΑΔΑΜ 15REQ003468219)

 8. Την υπ' αριθμ. Α-1262/2015 Π.Α.Υ., ποσού 4.000,00€

 9. Την υπ’ αριθμ. 73536/25-11-2015 (11914/5669) Εισήγηση της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης

 10. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης

 11. Την υπ’ αριθμ. 284/01-09-2014 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

 12. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια προμήθειας γυάλινων διαχωριστικών για το νέο Δημαρχείο Σούδας, προϋπολογισμού 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, για να καταστούν πιο λειτουργικοί, για το προσωπικό και το κοινό που επισκέπτεται καθημερινά την Υπηρεσία, οι χώροι του Πρώην Δημαρχείου Σούδας, όπου μεταφέρθηκε και στεγάζεται πλέον η Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης, είναι απαραίτητη η προμήθεια γυάλινων διαχωριστικών. Η προμήθεια, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης, αφορά στα παρακάτω:

 

 • ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΤΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 210Χ180

 

 •  
  1. Υποδομή σιδερένιου πλαισίου με πόδια, ενδεικτικών διαστάσεων 210Χ180 και πάχους 50Χ50.

  2. Κρύσταλλο τρίπλεξ ματ ενδεικτικών διαστάσεων 5+5 (210Χ180) 3,8μ2

 

 • ΧΩΡΙΣΜΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΠΟ ΚΟΛΩΝΑ ΣΕ ΚΟΛΩΝΑ

 

 1. Υποδομή σιδερένια με στράντζα ενδεικτικών διαστάσεων 50Χ50 περιμετρικά επάνω 8 τρ. μ. και τρία κάθετα ύψος 240 έως την ψευδοροφή.

 2. Πατούρα αλουμινίου για κρύσταλλο 10 χιλιοστών ενδεικτικών διαστάσεων 33 μ.

 3. Κρύσταλλο τρίπλεξ ματ ενδεικτικών διαστάσεων 5+5 18μ2

 

 • ΠΟΡΤΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

 

 1. Πόρτα securite αμμοβολή 10 χιλιοστών ενδεικτικών διαστάσεων 90Χ220 με μηχανισμό επαναφοράς, χερούλι φεγγίτη και εξαρτήματα στήριξης

 

 

 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και το κόστος συναρμολόγησης – τοποθέτησης των διαχωριστικών στα γραφεία της Υπηρεσίας Δόμησης, στο κτίριο του Πρώην Δημαρχείου Σούδας.

 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

 

 

Κατάθεση προσφορών έως και την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2015, στις 13.00πμ, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για "Προμήθεια γυάλινων διαχωριστικών για το νέο Δημαρχείο Σούδας"

Επάνω στο φάκελο θα πρέπει να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ.) και να μπαίνει η σφραγίδα του.