Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

16/10/2015, Προμήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς (ορθή επανάληψη)

16.10.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 10:10

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760 εσωτ. 2

 

 

 Χανιά, 16 / 10 / 2015

Αριθμ. Πρωτ.: 59843

 

 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

ΘΕΜΑ : Προμήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

 2. Τις διατάξεις του αριθμ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95

 3. Τις διατάξεις του αριθμ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93)

 4. Τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02 και τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006)

 5. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2015, που προβλέπει πίστωση 10.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 70-6699.006 για “Ειδη διαβίωσης & περίθαλψης αδέσποτων ζώων”

 6. Την υπ’ αριθμό 655/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει την προμήθεια

 7. Την υπ' αριθμό 713/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 500,00€ (ΑΔΑΜ 15REQ003060370)

 8. Την υπ' αριθμ. Α-1199/2015 Π.Α.Υ., ποσού 500,00€

 9. Την υπ’ αριθμ. 58666/21-09-2015 (Ορθή Επανάληψη) Εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

 10. Τις προδιαγραφές της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 11. Την υπ’ αριθμ. 284/01-09-2014 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

 12. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια προμήθειας ειδών διαβίωσης και περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, προϋπολογισμού 500,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προμήθεια αφορά στα είδη διαβίωσης και περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Δήμου Χανίων, βάσει του Ν. 4039/2012 όπως αυτός τροποποιείται με τον Ν. 4235/2014, τα οποία περιγράφονται στις Προδιαγραφές της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, και συγκεκριμένα:

 

 

ΕΙΔΟΣ- ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(ΤΕΜΑΧΙΑ)

Τσάντα πρώτων βοηθειών (θα πρέπει να περιλαμβάνει ιμάντα ώμου, να έχει εσωτερικές θήκες, και οι διαστάσεις της να είναι τουλάχιστον 18Χ24Χ5,5cm)

1

Scanner ανίχνευσης microchip (θα πρέπει να αναγνωρίζει τσιπάκια τύπου fdx, να έχει ISO 11784/5, να είναι συμβατό με microchip στα 134,2 khz με επαναφορτιζόμενη μπαταρία)

1

Ψηφιακό θερμόμετρο 10'' (θα πρέπει να έχει εύκαμπτο άκρο)

1

Ψαλίδι αφαίρεσης επιδέσμων

1

Επίδεσμος γάζας 8cm X 4m

5

Ρολό βαμβάκι 10cmΧ3m

5

Ελαστικός αυτοκόλλητος επίδεσμος 5cm

5

Ελαστικός αυτοκόλλητος επίδεσμος 10cm

3

Αυτοκόλλητη ταινία υφασμάτινη 9cm Χ 5cm

4

Γάζες αναποστείρωτες 10 X 10cm (πακέτο 100 τεμ.)

1

Γάντια πλαστικά μιας χρήσεως Μ

1

Σύριγγες 1 ml 26G

30

Σύριγγες 3 ml 21G

30

Σύριγγες 5 ml 21G

30

Σύριγγες 10 ml 21G

10

Οινόπνευμα 95% λοσιόν

1

Λιπαντικό gel τύπου ΚΥ 82gr

1

Φυσιολογικός ορός 250ml

3

Betadine solution 240ml

1

Ατροπίνη amp 1mg/ml

12

Απομορφίνη (Filtalon) αμπούλες

5

Calmivet χάπι

20

Spray εκνέφωμα οξυτετρακυκλίνη

1

Αντιβιοτική κρέμα με φουσιδικό οξύ

2

Επινεφρίνη 1mg/ml

5

Spray λιδοκαϊνης 10% τοπικό

1

Konakion 10mg/ml X 5 αμπούλες (1ml)

20

Banminth πάστα για σκυλιά 24gr (10kgr)

2

Endoguard χάπι για σκύλους των 10kg

20

Stronghold αμπούλα για γάτες-45mg

5

Stronghold αμπούλα για σκύλους 240 mg

12

 

 

Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον προμηθευτή εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση της σχετικής Απόφασης κατακύρωσης.

 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

 

 

Κατάθεση προσφορών έως και την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015, στις 12.00πμ, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για "Προμήθεια ειδών διαβίωσης και περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς"

Επάνω στο φάκελο θα πρέπει να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ.) και να μπαίνει η σφραγίδα του.