Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

07/10/2015, Προμήθεια εμβολίων Τετάνου, Διφθερίτιδας και Ηπατίτιδας Β

07.10.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 12:10

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760 εσωτ. 2

 

 

Χανιά, 07 / 10 / 2015

Αριθμ. Πρωτ.: 63142


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

ΘΕΜΑ : Προμήθεια εμβολίων Τετάνου, Διφθερίτιδας και Ηπατίτιδας Β

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

 2. Τις διατάξεις του αριθμ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95

 3. Τις διατάξεις του αριθμ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93)

 4. Τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02 και τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006)

 5. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2015, που προβλέπει πίστωση 8.500,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 10-6631.001 για “Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού”

 6. Την υπ’ αριθμό 554/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει την προμήθεια

 7. Την υπ' αριθμό 699/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 5.090,00€ (ΑΔΑΜ 15REQ003075549)

 8. Την υπ' αριθμ. Α-703/2015 Π.Α.Υ., ποσού 5.090,00€

 9. Την υπ’ αριθμ. 60398/28-09-2015 Εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

 10. Τις προδιαγραφές της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 11. Την υπ’ αριθμ. 284/01-09-2014 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

 12. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

 

Τη διενέργεια προμήθειας εμβολίων Τετάνου, Διφθερίτιδας και Ηπατίτιδας Β για τον εμβολιασμό εργαζομένων του Δήμου, προϋπολογισμού 5.090,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προμήθεια αφορά σε εμβόλια για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου (Καθαρίστριες –Καθαρ. σχολικών κτηρίων, Εργάτες καθαριότητας , Τεχνικό προσωπικό) προκειμένου να διεξαχθεί ο εμβολιασμός και να επιτευχθεί η ανοσοποίηση τους. Αναλυτικά η προμήθεια αφορά σε:

 

Εμβόλιο

Ποσότητα

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β τύπου D.T. Vax Adult

350

ΤΕΤΑΝΟΥ –ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΑΣ Engerix 20 mcg

270

 

Η Προμήθεια των εμβολίων θα γίνει τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

 

 

Κατάθεση προσφορών έως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015, στις 12.00πμ, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για "Προμήθεια εμβολίων Τετάνου, Διφθερίτιδας και Ηπατίτιδας Β"

Υπόψη κας Γουμενάκη

Επάνω στο φάκελο θα πρέπει να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ.) και να μπαίνει η σφραγίδα του.