Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

09/11/2015, Προμήθεια λοιπού μηχανικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας

09.11.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 01:11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760 εσωτ. 2

 

Χανιά, 09 / 11 / 2015

Αριθμ. Πρωτ.:69596

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Προμήθεια λοιπού μηχανικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

  2. Τις διατάξεις του αριθμ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95, τις διατάξεις του αριθμ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93), τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02 και τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006)

  3. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2015, που προβλέπει πίστωση 3.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 20-7131.014 για “Προμήθεια λοιπού Μηχανικού Εξοπλισμού”

  4. Την υπ’ αριθμ. 783/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει την προμήθεια

  5. Την υπ' αριθμ. Α-1250/2015 Π.Α.Υ., ποσού 1356,58€

  6. Την υπ' αριθμ. 805/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που ψηφίζει πίστωση 1356,58€ στον παραπάνω Κ.Α. (ΑΔΑΜ 15REQ003245117)

  7. Την υπ’ αριθμ. 68467/03-11-2015 Εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας

  8. Την υπ’ αριθμ. 284/01-09-2014 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

  9. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια προμήθειας λοιπού μηχανικού εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 1356,58€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προμήθεια αφορά διάφορα υλικά για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας, σύμφωνα με τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

 

Α/Α

ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ

Μ/Μ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1.

ΤΡΥΠΑΝΙΑ 1 -10 ΣΕΤ 19 ΤΕΜ HSS-Co BOSCH

τεμάχια

1

2.

ΜΕΤΡΟΤ ΜΕΤΑΛ 3,0/13 κίτρινη 030687-STAN

τεμάχια

1

3.

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΚΑΡ.20m 3x1,5 ΚΙΝΑΣ

τεμάχια

1

4.

ΨΑΛΙ∆Ι ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΙΣΙΟ 250mm MAXSTEEL-STAN

τεμάχια

1

5.

ΚΑΣΕΤ ΚΑΡΥ∆ ΤΟΡΞ ΚΟΝΤΟ 1/2 T20-T60 9τ. K.TONY

τεμάχια

1

6.

ΚΑΣΕΤ ΚΑΡΥ∆ 1/2 23Τ πλαστική 4528MR90 UNISON

τεμάχια

1

7.

ΓΕΡΜΑ/ΓΩΝΑ ΣΕΤ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ 7τ 10-19 UNISON

τεμάχια

1

8.

∆ΡΑΠ ΚΡ13- 530W-Τ1-0/3000r-CompactΒΑΛΙΤΣΑ BOSCH

τεμάχια

1

9.

ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ Cobra 12 8701300-KNI

τεμάχια

1

10.

ΠΕΝΣΑ 225 ΒΜ 0202225-KNI

τεμάχια

1

11.

ΜΥΤΕΣ ΣΕΤ SL-PH-PZ-AL-T 32τ UNISON

τεμάχια

1

12.

ΚΑΤΣΑΒΙ∆ΙΑ ΣΕΤ ΙΣΙΑ-PH 6τ 302SF HK6 SO-WIHA

τεμάχια

1

13.

ΣΤΡΙΦΩΝΙ 571 ΓΑΛΒ 8x 80

τεμάχια

200

14.

ΣΤΡΙΦΩΝΙ 571 ΓΑΛΒ 10x100

τεμάχια

200

15.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

τεμάχια

1

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

 

 

 

Κατάθεση προσφορών έως και την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2015, στις 12.00πμ, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για "Προμήθεια λοιπού μηχανικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας"

Υπόψη κας Γουμενάκη

Επάνω στο φάκελο θα πρέπει να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ.) και θα μπαίνει η σφραγίδα του