Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

02/10/2015, Προμήθεια χώματος, λιπασμάτων και λοιπών υλικών για βελτίωση εδάφους, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας του Δήμου Χανίων

02.10.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 01:10

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Χανιά,  02 / 10 / 2015

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                              Αριθμ. Πρωτ.: 62114  

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                    

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760 εσωτ. 2

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Προμήθεια χώματος, λιπασμάτων και λοιπών υλικών για βελτίωση εδάφους, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας του Δήμου Χανίων

 

Έχοντας υπόψη:

   1.  Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

   2.  Τις διατάξεις του αριθμ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95, τις διατάξεις του αριθμ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93), τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02 και τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006)

   3.  Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2015, που προβλέπει πίστωση 7.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 35-6693.002 για “Προμήθεια λιπασμάτων, κηπευτικού χώματος κλπ υλικ.”

   4.  Την υπ’ αριθμ. 674/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει την προμήθεια

   5.  Την υπ' αριθμ. 733/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που ψηφίζει πίστωση 5.000,00€ στον παραπάνω Κ.Α. (ΑΔΑΜ 15REQ003111334)

   6.  Την υπ' αριθμ. Α-1144/2015 Π.Α.Υ., ποσού 5.000,00€

   7.  Την υπ’ αριθμ. 60629/28-09-2015 Εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας

   8.  Την υπ’ αριθμ. 284/01-09-2014 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

   9.  Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

        Τη διενέργεια προμήθειας χώματος, λιπασμάτων και λοιπών υλικών για βελτίωση εδάφους, συνολικού  προϋπολογισμού 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προμήθεια αφορά σε χώμα, λιπάσματα και διάφορα υλικά βελτίωσης εδάφους για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας και συγκεκριμένα υλικά για λίπανση και βελτίωση φυτών και εδάφους σε πάρκα, γήπεδα, φυτώρια και δενδροστοιχίες όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω:

 

                                                               

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 ΟΡΓΑΝΟΧΟΥΜΙΚΟ   7-4-7 + br  κοκκώδες 25Kg  47,00
2 ΝΙΤΡΙΚΗ ΑΜΜΩΝΙΑ 34,5% +Mgo 40 Kg 22,00
3 ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ 20-20-20 +Mg + ιχνοστοιχεια 25Kg 9,00
4 Λίπασμα κοκκώδες 20-10-10 40Kg (με θειϊκό κάλιο ) 40,00
5 15-15-15 40Kg κοκκώδες (με θειϊκό κάλιο)  12,00
6 endec combo 14-7-17-+Mg  25Kg 39,00
7 Τύρφη 200λίτρα 3,00
8 φυτόχωμα 70λίτρα 20,00
9 Περλίτης 70 λίτρα 11,00

 

 

                                                          

 

         Η παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Δ/νση Περιβάλλοντος, Πράσινου και Καθαριότητας.

 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

 

Κατάθεση προσφορών έως και την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015, στις 13.00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Υπόψη κας Γουμενάκη,

Προσφορά για "Προμήθεια χώματος, λιπασμάτων και λοιπών υλικών για βελτίωση εδάφους, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας του Δήμου Χανίων"

Επάνω στο φάκελο θα πρέπει να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ.) και να μπαίνει η σφραγίδα του.