Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

12/06/2015, Ανακοίνωση για προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας

12.06.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 02:06

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760 εσωτ. 2

 

 Χανιά, 12 / 06 / 2015

Αριθμ. Πρωτ.: 34459

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

ΘΕΜΑ : Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

  2. Τις διατάξεις του αριθμ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95, τις διατάξεις του αριθμ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93), τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02 και τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006)

  3. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2015, που προβλέπει πίστωση 3.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 20-7131.014 για “Προμήθεια λοιπού Μηχανικού Εξοπλισμού”

  4. Την υπ’ αριθμ. 375/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει την προμήθεια

  5. Την υπ' αριθμ. 444/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που ψηφίζει πίστωση 1.590,39€ στον παραπάνω Κ.Α. (ΑΔΑΜ 15REQ002813731)

  6. Την υπ' αριθμ. Α-792/2015 Π.Α.Υ., ποσού 1.590,39€

  7. Την υπ’ αριθμ. 30761/02-06-2015 Εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας

  8. Την υπ’ αριθμ. 284/01-09-2014 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

  9. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

 

Τη διενέργεια προμήθειας μηχανικού εξοπλισμού, συνολικού προϋπολογισμού 1.590,39€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η προμήθεια αφορά στην προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω:

 

ΕΙΔΟΣ(Τεχνικές Προδιαγραφές)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ

Επαναφορτιζόμενο τρυπάνι με μπαταρίες λυθίου ιόντος 18V

1

Επαναφορτιζόμενο τροχάκι με μπαταρία λυθίου ιόντος18V για δίσκο 125

1

Συλλογή καρυδάκια με καστάνια ½ ίντσας 10-32mm

1

Επαναφορτιζόμενο μπουλονόκλειδο με μπαταρία λυθίου ιόντος

 

1

Τροχάκια με ρυθμιστή στροφών για δισκάκια μετάλλου 125 χιλ.

1

Καβουροντανάλια 1/2”

1

Μάσκα ηλεκτροκόλησης ηλεκτρονική

1

Σετ κατσαβίδια

1

Σφυρί 2 κιλών τετράγωνο

1

Κοφτάκι 22cm

1

 

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές, θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά που να περιλαμβάνει όλα τα είδη της ομάδας και η κατακύρωση θα γίνει στο σύνολο των ειδών. Η παράδοση των ειδών, θα γίνει στα Γραφεία της Διεύθυνση Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας στο Δημοτικό Κήπο Χανίων με έξοδα του προμηθευτή.

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

 

 

 

Κατάθεση προσφορών έως και την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015, στις 12.00πμ, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για "Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πράσινου και Καθαριότητας"

Επάνω στο φάκελο θα πρέπει να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ.) και θα μπαίνει η σφραγίδα του.