Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

06/10/2015, Προμήθεια στύλων και υλικών συντήρησης πινακίδων οδοσήμανσης

06.10.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 03:10

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760 εσωτ. 2

 

 Χανιά, 06 / 10 / 2015

Αριθμ. Πρωτ.: 62837

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

ΘΕΜΑ : Προμήθεια στύλων και υλικών συντήρησης πινακίδων οδοσήμανσης

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

 2. Τις διατάξεις του αριθμ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95

 3. Τις διατάξεις του αριθμ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93)

 4. Τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02 και τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006)

 5. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2014, που προβλέπει πίστωση 10.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 30-6699.033 για “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΥΛΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ”

 6. Την υπ’ αριθμό 636/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει την προμήθεια

 7. Την υπ' αριθμό 613/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 10.000,00€ (ΑΔΑΜ 15REQ003081243)

 8. Την υπ' αριθμ. Α-1086/2015 Π.Α.Υ., ποσού 10.000,00€

 9. Την υπ’ αριθμ. 60531/28-09-2015 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ Έργων και Κυκλοφορίας

 10. Την υπ’ αριθμ. 284/01-09-2014 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων

 11. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια προμήθειας στύλων και υλικών συντήρησης πινακίδων οδοσήμανσης, προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σύμφωνα με την συνημμένη Ανακοίνωση.

 

Κατάθεση προσφορών έως και την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015, στις 12.00πμ, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για "Προμήθεια στύλων και υλικών συντήρησης πινακίδων οδοσήμανσης"

Επάνω στο φάκελο θα πρέπει να αναφέρονται οπωσδήποτε τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ.) και να μπαίνει η σφραγίδα του.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ