Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

13/10/2015,Προκήρυξη για την εργασία «καθαρισμοί ρεμάτων για αντιπλημμυρική προστασία ΔΕ Ν.Κυδωνίας, Θερίσου και Χανίων στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας»

06.10.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 11:10

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                  Χανιά, 05 / 10 /2015
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                      Α.Π. 62464
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ
ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135
Πληρ. Κουτσουράκη Γεωργία
Τηλ. 28213 41760,Fax: 2821093300
www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την ανάδειξη αναδόχου για την εργασία «καθαρισμοί ρεμάτων για αντιπλημμυρική προστασία ΔΕ Ν.Κυδωνίας, Θερίσου και Χανίων στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας» προϋπολογισμού 46.309,50€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2015 και του 2016 και θα χρηματοδοτηθεί από την Πολιτική Προστασία.

Η δημοπράτηση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.», (Φ.Ε.Κ. 11Α/1980), όπως αυτό έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει, και του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». (Φ.Ε.Κ. 87 – τ. Α’/7-6-2010)

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά την 26η Οκτωβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 12.00μ έως 12.30πμ, ώρα κατά την οποία λήγει η προθεσμία υποβολής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία της αποσφράγισης από την αρμόδια Επιτροπής διαγωνισμού.

Δεκτοί στο διαγωνισμό θα γίνουν: Α)Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά που ασκούν μέσα στην χώρα ή έξω από αυτήν επάγγελμα που είναι σχετικό με το αντικείμενο της εργασίας, το τρέχον έτος του διαγωνισμού.

Β) Οι αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή Νομικών προσώπων

Γ) Οι συνεταιρισμοί από αυτούς που εδρεύουν στο εσωτερικό της χώρας

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% επί της καθαρής αξίας της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ δηλαδή 753,00€.

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν το μειοδότη.

Η προκήρυξη με τα τεύχη δίνονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Χανίων (Κυδωνίας 29 73100 Χανιά, πληροφορίες στο τηλ. 2821341760). Επίσης είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας www.chania.gr

Αναλυτικά η Προκήρυξη

Τεχνική Έκθεση

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Έντυπο Προσφοράς