Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

24/12/2015, O Δήμος Χανίων, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ»

24.12.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 10:12

O Δήμος Χανίων, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ», με προϋπολογισμό 68.000,00 € (με ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: κατηγορία οικοδομικών με προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ) : 32.839,40 € και κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών με προϋπολογισμό (χωρίς ΦΠΑ) : 7.740,47 €

 

Χρηματοδότηση:  Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

 

Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 4, παρ. β., του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). 

Η διακήρυξη του έργου  έχει εγκριθεί με την με αριθμό 938/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων.

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. 

Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 157 παρ. 1α) του Ν.4281/2014 (Α 160). 

 

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (αρ. 59 του Ν.4278/2014) ή είναι εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία.

 

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12/01/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων (οδός Γρηγορίου Ε’ 50, 73135 Χανιά, 2ος όροφος).

 

Παραλαβή τευχών: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (www.chania.gr) μετά τη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων από τους διαγωνιζόμενους. Τα υπόλοιπα τεύχη δημοπράτησης είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους για αναπαραγωγή με δική τους δαπάνη και επιμέλεια από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, οδός Γρηγορίου Ε' 50, 2ος όροφος, πληροφορίες κ. Γρηγορίου Μαρία τηλ. 28213-41724, ενώ παράλληλα είναι διαθέσιμα και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (www.chania.gr). Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους από την αρχή που διεξάγει το διαγωνισμό μέχρι και τις 07/01/2016 ημέρα Πέμπτη.

 

Λοιπές πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων.

Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο 28213-41724,FAX επικοινωνίας 28213-41716, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Γρηγορίου Μαρία.

Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.