Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

8/9/2015, Διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου: “ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ"

08.09.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 01:09

Έργο: O Δήμος Χανίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ -ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ με προϋπολογισμό 196.300,01€ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) ή 241.900,00 (με αναθεώρηση και ΦΠΑ). Το έργο συντίθεται από την κατηγορία έργων οικοδομικών με προϋπολογισμό 162.162,18 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε., απρόβλεπτα), από την κατηγορία έργων ηλεκτρομηχανολογικών με προϋπολογισμό 25.296,97 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε. και απρόβλεπτα) και κατηγορία έργα πρασίνου με προϋπολογισμό 8.840,86€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε. και απρόβλεπτα).

Αντικείμενο του έργου: Η παρούσα μελέτη αφορά στην αναμόρφωση, αναβάθμιση και βελτίωση των παρακάτω υπαρχουσών κοινοχρήστων χώρων:

1. Πάρκο στο Καμπάνι Ακρωτηρίου

2. Πάρκο Ανδρέα Γεωργιάδη (πλησίον Φράγκικου Νεκροταφείου)

3. Κοινόχρηστος Χώρος στην οδό Σκουλά,

4. Κοινόχρηστος Χώρος στην οδό Εμμ. Μάντακα (Λενταριανά)

Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ (Κ.Α. 30-7332.040) και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά.

Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας, με έλεγχο ομαλότητας των επί μέρους ποσοστών έκπτωσης του άρθρου 4 παρ. β, και του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον πρόεδρο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων υπόδειγμα τύπου Β και έχει εγκριθεί με την αρ. 653/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων.

5. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Α. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ.

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Β. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Γ. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29 Σεπτεμβρίου 2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων (οδός Γρηγορίου Ε’ 50 & Κ. Σφακιανάκη, 73135 Χανιά, 2ος ή 3ος όροφος). Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Απαιτούμενες εγγυήσεις: Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους τρεις χιλιάδες εννιακόσια τριάντα τρία ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (3.933,33€) οι οποίες θα απευθύνονται στο Δήμο Χανίων. Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 6 μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ τουλάχιστον μέχρι 29/ 04 /2016

Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Παραλαβή τευχών: Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς, από το Ταμείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, οδός Κυδωνίας 29, Χανιά, εφόσον καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής του, που ανέρχεται σε 3 ΕΥΡΩ μέχρι και τις 24 Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη. Τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στους ενδιαφερόμενους για αναπαραγωγή με δική τους δαπάνη σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.chania.gr) και στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων στην οδό Γρηγορίου Ε’ 50 και Κ. Σφακιανάκη, 3ος όροφος, Χανιά, στο τηλέφωνο 28213 41682, FAX 282341716, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Κυριακή Χατζηευαγγέλου.

Λοιπές πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

Χανιά, 02/09/2015

Ο Δήμαρχος Χανίων

Αναστάσιος Βάμβουκας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ε.Σ.Υ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

α. ΣΑΥ

β. ΣΑΥ

ΦΑΥ

Σχ. 1 Κ. Χ. Καμπάνι

Σχ. 2 Κ.Χ. Σκουλά

Σχ. 3 Κ.Χ. Μάντακα