Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2015

3/8/2015, ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΘΕΡΙΣΟΥ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

03.08.2015 | Ώρα δημοσίευσης: 12:08

Ο Δήμος Χανίων διακηρύττει με ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΘΕΡΙΣΟΥ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ με προϋπολογισμό 460.000,00 με Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, οδός Γρηγορίου Ε’ 50 και Κ. Σφακιανάκη, 3ος όροφος, στις 18 Αυγούστου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών), με ανοιχτή Δημοπρασία με το σύστημα: : προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών με έλεγχο ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με τους Ν.3669/08, N. 3263/04, Ν. 3212/03, Ν. 2940/01, Ν. 2372/96, Ν. 2338/95, Ν. 2229/94, τις διατάξεις του Π.Δ. 334/00, Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 210/97, κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα .

Το έργο συντίθεται από την κατηγορία έργων οδοποιίας με προϋπολογισμό 373.983,74 (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & Ο.Ε., απρόβλεπτα και αναθεώρηση) (δαπάνη Φ.Π.Α. 23% 86.016,26 € ) .

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 28/2014 της Διεύθυνσης Τ.Υ.Δ. Χανίων , ανέρχεται στο ποσό των 366.574,13 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και στο ποσό των 460.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς, από το Ταμείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, οδός Κυδωνίας 29, Χανιά, εφόσον καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής του, που ανέρχεται σε 3 ΕΥΡΩ μέχρι και τις 13 Aυγούστου 2015, ημέρα Πέμπτη . Τα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.chania.gr) και στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χανίων στην οδό Γρηγορίου Ε’ 50 και Κ. Σφακιανάκη, 3ος όροφος, Χανιά, Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον πρόεδρο της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2821341732, FAX 282341716, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Ευανθία Τάτσιου.

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην 1Η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας

β Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ.7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ.2γ. περ.ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α2 (δηλ. 2 Α2) του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας Οδοποιίας, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας).

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια του Φ.Π.Α. δηλαδή στο ποσό των επτά χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε (7.475,00) ΕΥΡΩ. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στο Δήμο Χανίων (όπως οι υπηρεσίες και φορείς αναφέρονται στις παρ. 1.1, 1,2 και 1.3 της παρούσας) και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον έξι μηνών + 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες.

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας.

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 - 2013" με ποσοστό συγχρηματοδότησης 75 % από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και 25 % από Εθνική Δαπάνη (Αριθμός ΣΑ 282/8)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ Π.Δ.Ε. 282/8 2015ΣΕ28280110 ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ( Ο.Π.Σ.Α.Α.)949561

Προκαταβολή χορηγείται.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Διεύθυνση Τ.Υ.Δ.Χ. Χανίων το Δήμο Χανίων, Γρηγορίου Ε 50 & Σφακιανάκη, αρμόδιος υπάλληλος Ευανθία Τάτσιου (τηλ.:2821041732 Φαξ:2821341716 ) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από Οικονομική Επιτροπή Δήμου Χανίων.

Χανιά 28 Ιούλιου 2015

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ

Τεχνική Περιγραφή

 Εξώφυλλο

 Διακήρυξη Θέρισο

Εκτύπωση Προϋπολογισμού

Εκτύπωση Τιμολογίου