Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 05/10/2016 12:10

05/10/2016,Επιλογή αναδόχου σύμβασης για την υπηρεσία διάθεσης, μεταφοράς, τοποθέτησης και καθαρισμού τριών (3) χημικών τουαλετών για τις Λαϊκές Αγορές, με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση , λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  διάθεσης, μεταφοράς, τοποθέτησης και καθαρισμού τριών (3) χημικών τουαλετών για τις Λαϊκές Αγορές, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης

 

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους έχοντες αντικείμενο σχετικό με την προς ανάθεση υπηρεσία να υποβάλλουν έγγραφες  προσφορές για την ανάθεση, με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, βάσει του άρθρου 32 παρ. 2 γ του Ν.4412/2016  και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 15727/28-3-2016 προκήρυξης ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την υπηρεσία: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: Κωδικός CPV 90900000-6 (Υπηρεσίες διάθεσης -μεταφοράς -τοποθέτησης και καθαριότητας Χημικών τουαλετών για τις ανάγκες των Λαϊκών αγορών)

 

Η απευθείας ανάθεση της εργασίας  με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, θα αφορά το διάστημα  έως την ολοκλήρωση του εν εξελίξει διαγωνισμού, αλλά όχι πέραν του τριμήνου. Το ποσό του προϋπολογισμού για ένα (1) τρίμηνο ανέρχεται στα 14.508,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Αν ο διαγωνισμός ολοκληρωθεί σε λιγότερο από τρεις (3) μήνες, αυτοδίκαια λύεται η παρούσα σύμβαση, χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση στην εταιρεία.

  Η  ανάθεση της εργασίας θα προκύψει από την αποσφράγιση των προσφορών των ενδιαφερόμενων  από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων.

Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας είναι  η χαμηλότερη τιμή για τις προσφορές που πληρούν τους όρους της  15727/28-3-2016  προκήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και των τεχνικών προδιαγραφών – ενδεικτικού προϋπολογισμού.

 

Οι συμμετέχοντες  πρέπει μαζί με την οικονομική προσφορά τους να καταθέσουν Υπεύθυνη δήλωση ότι συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 15727/28-3-2016 προκήρυξης. 

 

 Οι οικονομικές προσφορές  θα πρέπει να  υποβληθούν το αργότερο μέχρι την Τρίτη 11-10-2016  και ώρα 10.00 π.μ   σε φάκελο κλειστό  με την ένδειξη «προς την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων προσφορά για  την  ανάθεση της Υπηρεσίας: διάθεσης, μεταφοράς, τοποθέτησης και καθαρισμού τριών (3) χημικών τουαλετών για τις Λαϊκές Αγορές με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης».

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ