Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 02/12/2016 02:12

05/12/2016, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοποδήλατων του Δήμου Χανίων

                Ο Αντιδήμαρχος Χανίων

 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας   ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοποδήλατων του Δήμου Χανίων και συγκεκριμένα: με κριτήριο κατακύρωσης  τo μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης  για τις ομάδες Α1-Α7 επί των  τιμών των τελευταίων (ποιο πρόσφατων) επίσημων τιμοκαταλόγων γνήσιων ανταλλακτικών της κάθε εταιρείας, ανά ομάδα, προϋπολογισμού  64.784,05 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α) .

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ