Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 27/04/2016 09:04

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ / Προμήθεια ειδών καθαριότητας - ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των νομικών του προσώπων

Ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό  με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια ειδών καθαριότητας - ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών  αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των νομικών του προσώπων (Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων- Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (Κ.Ε.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-ΚΑΜ), Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολίτικης και παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.), Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων, Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων).

 

Ο συνολικός  προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 121.517,30 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  και αφορά τις εξής ομάδες : 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ.

  • Ομάδα 1: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ- Ειδή καθαριότητας, ευπρεπισμού, σακών απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών   παντοπωλείου.

              Ενδεικτικός προϋπολογισμός  22.751,21€, πλέον ΦΠΑ 23% 5.232,78€, σύνολο 27.983,99€ 

 

  • Ομάδα 2: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ- Ειδή καθαριότητας, ευπρεπισμού, σακών απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών   παντοπωλείου.

              Ενδεικτικός προϋπολογισμός  3.116,92€, πλέον ΦΠΑ 23%. 716,89€, σύνολο 3.833,81€ 

 

  • Ομάδα 3: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ- Ειδή καθαριότητας, ευπρεπισμού, σακών απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών   παντοπωλείου.

              Ενδεικτικός προϋπολογισμός  12.195,12€, πλέον ΦΠΑ 23% 2.804,88€, σύνολο 15.000,00€

 

  • Ομάδα 4: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ- Ειδή καθαριότητας, ευπρεπισμού, σακών απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών   παντοπωλείου.

              Ενδεικτικός προϋπολογισμός  2.348,33€, πλέον ΦΠΑ 23% 540,11€, σύνολο 2.888,44€ 

 

  • Ομάδα 5: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ- Ειδή καθαριότητας, ευπρεπισμού, σακών απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών   παντοπωλείου.

              Ενδεικτικός προϋπολογισμός  7.135,37€, πλέον ΦΠΑ 23% 1.641,14€, σύνολο 8.776,51€ 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

  • Ομάδα 6: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - Ειδή καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών αναλώσιμων ειδών  παντοπωλείου. 

               Ενδεικτικός προϋπολογισμός  21.872,67€, πλέον ΦΠΑ 23% 5.030,71€, σύνολο 26.903,38€  

 

ΦΟΡΕΑΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.

  • Ομάδα 7: Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π - Ειδή καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου.

             Ενδεικτικός προϋπολογισμός  22.289,79€, πλέον ΦΠΑ 23% 5.126,65€, σύνολο 27.416,44€

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :   Κ.Ε.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-Κ.Α.Μ.

  • Ομάδα 8: Κ.Ε.ΠΕ.ΔΗ.Χ-ΚΑΜ- Ειδή καθαριότητας, ευπρεπισμού, σακών απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών    παντοπωλείου.

             Ενδεικτικός προϋπολογισμός  6.745,25€, πλέον ΦΠΑ 23% 1.551,41€, σύνολο  8.296,66€

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΧΑΝΙΩΝ

  • Ομάδα 9: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΧΑΝΙΩΝ - Ειδή καθαριότητας και ευπρεπισμού και λοιπών αναλώσιμων ειδών  παντοπωλείου. 

             Ενδεικτικός προϋπολογισμός  339,90€, πλέον ΦΠΑ 23% 78,17€, σύνολο 418,07€

 

Αναλυτικά τα ειδή, οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στα τεύχη «Τεχνική Έκθεση-Τεχνικές προδιαγραφές –Ενδεικτικός προϋπολογισμός» που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της υπ΄αριθμό 21502/2016 αναλυτικής Διακήρυξης.

Οι συμμετέχοντες  έχουν δικαίωμα να υποβάλουν πρόσφορα σε μια ή σε περισσότερες ομάδες των προς προμήθεια ειδών όπως ορίζονται ανωτέρω. Η πρόσφορα, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα ειδή και τις ποσότητες κάθε ομάδας.

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β -21.10.13)Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) .

 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

06-05-2016

ΗΜΕΡΑ : ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

26/05/2016

ΗΜΕΡΑ: ΠΕΜΠΤΗ

ΩΡΑ  07:30 Π.Μ.

 8/06/2016

ΗΜΕΡΑ  ΤΕΤΑΡΤΗ

ΩΡΑ  15:30 Μ.Μ.

 

 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης της ομάδας/ων που συμμετέχουν, χωρίς το Φ.Π.Α. και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας  και θα απευθύνεται στον Δήμο Χανίων.

Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζήτα η διακήρυξη.

Δεκτοί  στο διαγωνισμό γίνονται  όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών  αυτών και εφόσον διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις 14/06/2016 και ώρα 08:30 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

 Η Προκήρυξη μαζί με τα συνημμένα τεύχη που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής διατίθενται σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών του ∆ήµου Χανίων στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, τηλ. 28213 41760 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την επόμενη της πρώτης δημοσίευσης μέχρι  την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα  πριν από την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Επίσης, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.chania.gr) καθώς και στη στη δικτυακή πύλη  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr είναι διαθέσιμο και το πλήρες κείμενο των συμβατικών τευχών της παρούσας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Χανίων τηλ. 28213 41760, Fax: 28210 93300.   

 

Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ: 11988

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ορθή επανάληψη)

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ορθή επανάληψη)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ορθή επανάληψη)