Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 09/03/2016 11:03

Προμήθειας ρόλλερ σκίασης, περσίδων, κουρτίνες Δημαρχείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δημαρχείου Χανίων.

 Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

     1.  Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης,

    2.  Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.

    3.  Τις διατάξεις του αρ. 23 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02.

    4.  Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α/2006).

    5.  Τον προϋπολογισμό του Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2016 που προβλέπει ποσό 15.000,00€ στον Κ.Α. 10-7135.009 για την προμήθεια αντικατάσταση ρόλλερ σκίασης – περσίδων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων.

    6.  Την υπ΄ αριθμό 104/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση της διενέργειας της ανωτέρω προμήθειας.

    7.  Την υπ’ αριθμό 173/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00€ του προϋπολογισμού σε βάρος του Κ.Α. 10-7135.009 για την κάλυψη της παραπάνω δαπάνης.

    8.  Την υπ΄αριθμό Α-451/2016 Πρόταση Ανάληψης Δαπάνης.

    9.  Την υπ΄αριθμό 405/2015 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

 10.Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝEI

 

        Τη διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση της προμήθειας ρόλλερ σκίασης, περσίδων, κουρτίνες Δημαρχείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δημαρχείου Χανίων.

 Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο Χανίων, Κυδωνίας 29, να προβείτε στις απαραίτητες μετρήσεις και να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73100, το αργότερο μέχρι 11/03/2016, ημέρα Παρασκευή,  οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

 Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια – αντικατάσταση ρόλλερ σκίασης – περσίδων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων».