Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 20/04/2016 12:04

26/04/2016, Προμήθεια λιπάντικων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων και των νομικών του προσώπων

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Προμήθεια λιπαντικών ελαίων και χημικών πρόσθετων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων και νομικών προσώπων αυτού»

 

Αριθμός συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. : 23147

 

Προκήρυξη

Ενιαια Μελέτη

Έντυπο οικονομικής Προσφοράς