Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 26/05/2016 01:05

26/05/2016, : Προμήθεια δυο αυτόματων ηλεκτρονικών μηχανών καταμέτρησης και διαχείρισης χαρτονομισμάτων και μιας αυτόματης ηλεκτρονικής μηχανής καταμέτρησης κερμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων.

 

 ΔΗΜΟΣ  ΧΑΝΙΩΝ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση της προμήθειας δυο αυτόματων ηλεκτρονικών μηχανών καταμέτρησης και διαχείρισης χαρτονομισμάτων και μιας αυτόματης ηλεκτρονικής μηχανής καταμέτρησης κερμάτων για τις ανάγκες του Δήμου, συνολικού  προϋπολογισμού 6.900,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ως εξής :

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ

 

1. Αυτόματη ηλεκτροκίνητη  μηχανή καταμέτρησης ελέγχου, διαχωρισμού κατά χώρα και διαλογής κατά ονομαστική αξία κερμάτων (τεμ 1).

 

Α. Τροφοδοσία κερμάτων.

Τα κέρματα τοποθετούνται επί της χοάνης τροφοδοσίας, από όπου προωθούνται στον μηχανισμό αυτόματης ηλεκτρονικής αναγνώρισης της ονομαστικής αξίας του κάθε κέρματος.

 

Β. Έλεγχος εντοπισμού πλαστών κερμάτων.

 

Γ. Διαλογή

Καταμέτρηση και διαλογή κερμάτων ευρώ και άλλης χώρας, ταυτόχρονα σε ένα πέρασμα.

 

Δ. Περισυλλογή

Μία σειρά δοχείων αποτελούμενη από 10 δοχεία. Η λειτουργία του συστήματος αυτόματα όταν γεμίσει κάποιο από τα δοχεία ή σακουλές περισυλλογής κερμάτων.

 

Ε. Καταμέτρηση

Η καταμέτρηση γίνεται αυτόματα κατά την περισυλλογή των κερμάτων εντός των δοχείων .

 

ΣΤ. Σχηματισμός δέσμης κερμάτων.

Η λειτουργία του συστήματος σταματά όταν τα κέρματα μέσα σε ένα από τα δοχεία ή σακουλές περισυλλογής φθάσουν το προκαθορισμένο πλήθος του συγκεκριμένου δοχείου ή σακούλας.

 

Ζ. Ταυτόχρονη παρακολούθηση διαφορετικών ταμείων

 

Η. Νέες κυκλοφορίες κερμάτων.

Ένταξη στο σύστημα εύκολα, από το χειριστή , όποιου νέου κέρματος κυκλοφορήσει στο μέλλον.

 

Θ. Κατασκευή ελεύθερων εμπλοκών

 

Ι. Μεγάλη ευανάγνωστη οθόνη τεσσάρων γραμμών, τουλάχιστον 21 χαρακτήρες σε κάθε σειρά. Εμφανίζει  τα σύνολα καταμέτρησης, ενδείξεις κατάστασης  λειτουργίας του συστήματος, μηνύματα λαθών, μηνύματα επικοινωνίας προγραμματισμού. Να παρέχει συνεχή πληροφόρηση στον χειριστή για την ομαλή και χωρίς διακοπές καταμέτρηση.

 

Κ. Τέσσερα επίπεδα καταμέτρησης

 

Λ. Πληκτρολόγιο χειρισμού.

Πλήρες 10πληκτρο αριθμητικό πληκτρολόγιο.

4 πλήκτρα επιλογής λειτουργιών.

4 δυναμικά (πολλαπλών λειτουργιών )πλήκτρα ελέγχου και προγραμματισμού.

 

M. Πρόσβαση στο σύστημα με την χρήση κλειδάριθμου και διακόπτη ON/OFF

 

Ν. Ταχύτητα έως 900 κέρματα/λεπτό

 

Ξ. Σειριακή θύρα επικοινωνίας με PC, RS 232

 

 

 

 2. Αυτόματη ηλεκτρονική μηχανή καταμέτρησης, ελέγχου, διαλογής  και διαχείρισης Χαρτονομισμάτων (τεμ 2).

 

Α. Καταμέτρηση χαρτονομισμάτων.

Β. Υπολογισμός αξίας συνόλου για χαρτονομίσματα ευρώ.

Γ. Καταμέτρηση περισσότερες της μίας αξίας.

Δ. Υπολογισμός αξίας με αναγνώρισης κωδικός μεταλλικής ταινίας και έλεγχο 2 διαστάσεων.

Ε. Οι έλεγχοι γνησιότητας ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται με έναν διακόπτη ON/OFF.

ΣΤ. Εκκίνηση αυτόματα ή κατόπιν εντολής.

Ζ. Ταχύτητα καταμέτρησης 800/1200/1500/χαρτονομίσματα το λεπτό.

       Η. Καταμετρούμενο πλήθος οριζόμενο από 1-999 τεμ.

       Θ.  Χωρητικότητα υποδοχέα εισόδου: 400 χαρτονομίσματα.

        Ι. Χωρητικότητα υποδοχέα εξόδου: 200 χαρτονομίσματα.

       Κ. Λειτουργίας πρόσθεσης των καταμετρούμενων δεσμίδων η συναλλαγών.

       Λ. Μεγάλη οθόνη επαφής.

 

Να διαθέτει λογισμικό για τον έλεγχο των νέων τραπεζογραμμάτιων 5€,10€, 20€.

Να μπορεί να αναβαθμίζεται για νέες κυκλοφορίες τραπεζογραμμάτιων Ευρώ.

Να είναι στιβαρής κατασκευής και να χρησιμοποιεί τις πιο πρόσφατες  τεχνολογίες εξακρίβωσης γνησιότητας χαρτονομισμάτων.

 

ΓΕΝΙΚΑ.

Ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής πρέπει να παρέχει γραπτή εγγύηση καλής κατασκευής  για ένα χρόνο από την παράδοση.

Τα είδη  θα παραδοθούν, εντός στις αποθήκες του Δήμου ή σε χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Χανιών, κατόπιν συνεννόησης με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή.

Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των υλικών ελεύθερων σε χώρο που θα ορίσει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Χανίων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν πρόσφορα στο σύνολο της προμήθειας.

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το Γραφείο Προμηθειών.

Η παραπάνω οικονομική προσφορά πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι 30 Μαΐου  2016, ημέρα Δευτέρα.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια  δυο αυτόματων ηλεκτρονικών μηχανών καταμέτρησης και διαχείρισης χαρτονομισμάτων και μιας αυτόματης ηλεκτρονικής μηχανής καταμέτρησης κερμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων».