Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 22/07/2016 12:07

22/07/2016, Εργασία έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης( ΠΕΑ) για το Γυμνάσιο Σούδας

 

                                                                   Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
  2. Τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 28/80.
  3. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α/2006) και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008.
  4. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2016, που προβλέπει πίστωση 24.000,00€ στον κωδικό δαπανών Κ.Α. 30-6117.027 για «Έκδοση πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης Δ.Ε. Χανίων».
  5. Την υπ΄ αριθμ Α-914/2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης που δεσμεύει πίστωση ποσού 24.000,00€ σε βάρος του  Κ.Α. 30-6117.027.
  6. Την υπ΄ αριθμό 568/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση 3.472,00€ στον παραπάνω Κ.Α. (ΑΔΑΜ 16REQ004753846)
  7. Την υπ’ αριθμό 38947/2016 Εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
  8. Την υπ’ αριθμό 284/01-09-2014 Απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
  9. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝEI

 

        Τη διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση της εργασίας έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), όπως αναλυτικά περιγράφεται στη συνημμένη Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προϋπολογισμού 3.472,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

        Η εργασία  αφορά στην έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για το Σχολείο «Γυμνάσιο Σούδας» που βρίσκεται επι των οδών Εθν. Βενιζέλου και 25ης Μαρτίου, στη Σούδα, της Δ.Ε. Σούδας, στο Δήμο Χανίων, στην Π.Ε. Χανίων.

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων περί Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτηρίων για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης κτηρίων, επιθεωρήσεων λεβήτων/εγκαταστάσεων θέρμανσης και επιθεωρήσεων εγκαταστάσεων κλιματισμού με σκοπό τον καθορισμό μέτρων μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των κτηρίων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του υπαλλήλου στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, με σχέση δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς επίσης ότι απαγορεύεται η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή σε κτήριο ή τμήματα αυτού εφόσον : α) στη μελέτη ή κατασκευή ή επίβλεψη ή διαχείριση ή λειτουργία ή συντήρηση υπήρξε με οποιονδήποτε τρόπο ο ίδιος ή νομικό πρόσωπο του οποίου είναι μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος β) έχει δικαίωμα κυριότητας, νομής ή κατοχής, ο ίδιος ή σύζυγος, ή συγγενής του έως β΄ βαθμού ή νομικό πρόσωπο του οποίου ο ίδιος είναι μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος, η εργασία αυτή πρέπει να ανατεθεί σε ιδιώτη.

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73135, οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το Γραφείο Προμηθειών.

Η παραπάνω οικονομική προσφορά πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι 29 Ιουλίου 2016, ημέρα Παρασκευή.

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Εργασία έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) για γυμνάσιο Σούδας».


ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΩΝ