Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 29/02/2016 12:02

29/02/2016, Υπηρεσία μεταφοράς χρημάτων (χρηματαποστολών)

                                                                                Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
  2. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80.
  3. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
  4. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008.
  5. Τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2015 στον Κ.Α. 10-6117.006 του οποίου προβλέπεται πίστωση 10.000,00€ για την υπηρεσία χρηματαποστολών.
  6. Την υπ΄ αριθμό A-450/2016 πρόταση ανάληψη υποχρέωσης.
  7. Την υπ’ αριθμό 128/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την ψήφιση πίστωσης ποσού 9.364,00€ σε βάρος του Κ.Α. 10-6117.006 για την κάλυψη της υπηρεσίας χρηματαποστολών.
  8. Την υπ’ αριθμό 405/23-11-2015 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
  9. Τις  ανάγκες του Δήμου Χανίων  που επιβάλουν την ανωτέρω δαπάνη

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση της υπηρεσίας  μεταφοράς χρημάτων (χρηματαποστολών) του Δήμου Χανίων με παράδοση στην Εθνική Τράπεζα Χανίων κατάστημα Στρατηγού Τζανακάκη 1, συνολικού προϋπολογισμού 9.364,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23% όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω:

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

Παραλαβή:

• Κεντρικό Δημαρχείο (Οικονομική Υπηρεσία) – Κυδωνίας 29, Χανιά , τις εργάσιμες ήμερες από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Οι παραλαβές των χρημάτων από το ως άνω περιγραφόμενο σημείο θα διενεργείται κατά τις ώρες από 14:00 έως 15.00 με δυνατότητα αυθημερόν παράδοσής τους στην τράπεζα εφόσον προηγηθεί σχετική συνεννόησή της αναδόχου με το συγκεκριμένο τραπεζικό κατάστημα. Σε διαφορετική περίπτωση τα χρήματα θα μεταφέρονται προς φύλαξη στις εγκαταστάσεις της ανάδοχης εταιρείας με ευθύνη της και θα παραδίδονται στην τράπεζα την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα.

 

Οι υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων θα είναι ασφαλισμένες βάσει συμβολαίου που θα τηρεί η ανάδοχη εταιρεία με ασφαλιστικό οίκο και για όσο χρονικό διάστημα θα ευρίσκονται στη φυσική κατοχή της εταιρείας, ήτοι από τη στιγμή της παραλαβής μέχρι τη στιγμή της παραδόσεώς τους.

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73100, το αργότερο μέχρι 02/03/2016, ημέρα Τετάρτη, οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

 

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «υπηρεσία  μεταφοράς χρημάτων (χρηματαποστολών) του Δήμου Χανίων».