Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 23/06/2016 12:06

28/06/2016, Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοποδήλατων του Δήμου Χανίων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ανακοινώνουμε οτι η προγραμματισμένη ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών για την Παρασκευή 29/07/2016 και ώρα  8:30π.μ.  μετατίθεται στις 01/08/2016 και ώρα 8:30π.μ., διότι το ΕΣΗΔΗΣ θα τεθεί εκτός λειτουργίας για λόγους συντήρησης και αναβαθμισής του.

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, για την προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοποδήλατων του Δήμου Χανίων, συνολικού προϋπολογισμού 71.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τo μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης α) για τις ομάδες Α1-Α7 επί των  τιμών των τελευταίων (ποιο πρόσφατων) επίσημων τιμοκαταλόγων γνήσιων ανταλλακτικών της κάθε εταιρείας, ανά ομάδα και β) για τις ομάδες Α8, Α9 επί τιμοκαταλόγου που αναφέρεται στο «Παράρτημα Δ και Ε» αντίστοιχα, της μελέτης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπ΄αριθμό 34319/2016 Διακήρυξης. 

 Η προμήθεια χωρίζεται σε 9 ομάδες ως εξής:

 ΟΜΑΔΑ  Α1. ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ:  προϋπολογισμού 25.984,05€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Α2. ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ-ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΑ: προϋπολογισμού 5.835,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Α3. ΔΙΚΥΚΛΑ: προϋπολογισμού 600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Α4. ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ / ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΑ: προϋπολογισμού 9.220,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Α5. ΦΟΡΤΗΓΑ: προϋπολογισμού 6.400,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Α6. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ/ΦΟΡΤΩΤΕΣ: προϋπολογισμού 6.445,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Α7. ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΈΣ ΟΧΗΜΆΤΩΝ: προϋπολογισμού 10.300,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Α8. ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΈΣ: προϋπολογισμού 4.200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Α9. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ προϋπολογισμού 2.515,95€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, δύνανται να καταθέσουν προσφορά για ανταλλακτικά τα οποία προορίζονται για κάποια ομάδα ή ομάδες οχημάτων (δεν υποχρεούνται να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των ομάδων προσφοράς Α1- Α9 του ∆ήμου), με αντίστοιχη κατάθεση εγγυητικής επιστολής.  ∆εν μπορούν όμως να καταθέσουν προσφορά για έναν μόνο τύπο οχήματος που περιλαμβάνεται σε μία ομάδα. Οι κατάλογοι (λίστες ανταλλακτικών) θα αφορούν υποχρεωτικά όλους τους τύπους οχημάτων που περιλαμβάνονται στην ομάδα/ες οχημάτων για την οποία/ες υποβάλλουν προσφορά, και για το σύνολο των ανταλλακτικών του και όχι για μέρος αυτών.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής και απευθύνεται στον Δήμο Χανίων για ποσό που θα καλύπτει το 2%  επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης, της ομάδος/των ομάδων που συμμετέχουν,  χωρίς το Φ.Π.Α. και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.  

Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζήτα η διακήρυξη.

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β -21.10.13)Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) .

 ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

28-06-2016

ΗΜΕΡΑ : ΤΡΙΤΗ

11/07/2016

ΗΜΕΡΑ: ΔΕΥΤΕΡΑ

ΩΡΑ  07:30 Π.Μ.

25/07/2016

ΗΜΕΡΑ  ΔΕΥΤΕΡΑ

ΩΡΑ  15:30 Μ.Μ.

 

Δεκτοί  στο διαγωνισμό γίνονται  όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών  αυτών και εφόσον διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις 29/07/2016 και ώρα 08:30 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

 Η Προκήρυξη μαζί με τα συνημμένα τεύχη που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής διατίθενται σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών του ∆ήµου Χανίων στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, τηλ. 28213 41760 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την επόμενη της πρώτης δημοσίευσης μέχρι  την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα  πριν από την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Επίσης, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.chania.gr) καθώς και στη στη δικτυακή πύλη  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr είναι διαθέσιμο και το πλήρες κείμενο των συμβατικών τευχών της παρούσας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Χανίων τηλ. 28213 41760, Fax: 28210 93300.                                                                                

Προκήρυξη

Μελέτη

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς