Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 21/06/2016 12:06

21/06/2016, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την απευθείας ανάθεση από ΔΣ χωρίς αλλαγή των όρων της προκήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της «Προμήθειας ελαστικών οχημάτων του Δήμου Χανίων» για την Ομάδα Ε: Ελαστικά λοιπών διαστάσεων και οχημάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την απευθείας ανάθεση από ΔΣ χωρίς αλλαγή των όρων της προκήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της «Προμήθειας ελαστικών οχημάτων του Δήμου Χανίων» για την Ομάδα Ε: Ελαστικά λοιπών διαστάσεων και οχημάτων

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη την 416/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που αποφασίζει την προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση για την ΟΜΑΔΑ Ε του διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ”, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 της Υ.Α. 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β'), καθώς ο διαγωνισμός έχει επαναπροκηρυχθεί δύο φορές και απέβη άγονος για την Ομάδα Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης 12011/07-03-2016 και καλεί όσους προμηθευτές ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορές για τα παρακάτω είδη:Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει υποχρεωτικά να συμμετέχουν σε όλα τα είδη και τις ποσότητες της κατηγορίας.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής τα οποία πρέπει να προσκομισθούν μαζί με την οικονομική προσφορά είναι αυτά που αναφέρονται στην 12011/07-03-2016 επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού και η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέσα σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο του Δήμου με την ένδειξη « προς την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού (Πρόεδρο: Γιατρουδάκη Στέφανο) προσφορά για Προμήθεια ελαστικών οχημάτων του Δήμου Χανίων» . Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι την Τρίτη 28/6/2016 Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2821341760.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 12011/07-03-2016

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ 416/2016