Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 14/10/2016 03:10

14/10/2016, Ηχητική κάλυψης της παρέλασης της 28η Οκτωβρίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ,

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760

 


Χανιά, 14 / 10 / 2016


Αρ.πρωτ.: 61723

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

ΠΡΟΣ

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

ΘΕΜΑ: Ηχητική κάλυψης της παρέλασης της 28η Οκτωβρίου

 

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

 2. Την υπ’ αριθμό 769/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσό 2.200,00€ στον Κ.Α. 10-6162.004 για την κάλυψη της

 3. Την υπ’ αριθμό 60989/12-10-2016 Εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού

 4. Την Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας

 5. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την «Ηχητική κάλυψης της παρέλασης της 28η Οκτωβρίου», προϋπολογισμού 2.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Ο Δήμος Χανίων, όπως κάθε χρόνο, διοργανώνει, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, την παρέλαση, για τον εορτασμό της επετείου της 28η Οκτωβρίου. Υποχρέωση του Δήμου αποτελεί η ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης. Επειδή το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Κυκλοφορίας του Δήμου Χανίων δεν μπορεί να καλύψει της ανάγκες της Υπηρεσίας λόγω φόρτου εργασιών, η εργασία αυτή πρέπει να ανατεθεί σε εξωτερικό συνεργάτη. Η ανάθεση αφορά όλες τις εργασίες που απαιτούνται για τον έλεγχο, την παρακολούθηση και την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για την ορθή και ασφαλή ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης.

Παρακάτω αναφέρονται οι απαιτούμενοι εξοπλισμοί:

 

 

 •  
  • 32 κόρνες 80w/50w/70v/100v.

  • 32 στηρίγματα κόρνων ξύλινα σε στύλους

  • 1000m καλώδιο PPL 2 X 1,50m

  • 1 Πίνακας τριφασικός με γείωση για λήψη από την ΔΕΗ

  • 2 Μετασχηματιστής γραμμής 800W/100W

  • 6 Μικρόφωνα

  • 6 Αναρτήσεις μικροφώνων

  • 6 Βάσεις μικροφώνων

  • 6 Καλώδια μικροφωνικά XLRΘ-XLRA

  • 3 (set) ασύρματα μικρόφωνα

  • 1 cd player + rca + adaptor

  • 1 dvd + rca + adaptor

 •  
  • 50m καλώδιο PPL 2 X 1,50 mm

  • 1 Rack

  • 1 κονσόλα

  • 2 Equaliser

  • 1 ενισχυτής τελικός

  • 1 ενισχυτής

  • 8 καλώδια ηχείων

  • 8 βάσεις ηχείων

  • 8 ηχεία

  • 2 κόρνες 100V

  • Καλώδια και παρελκόμενα του ηχητικού συστήματος

 

Ανάλυση εργασιών και διαδικασία επίβλεψης: 1. Εξασφάλιση της ηλεκτρικής παροχής, σε συνεννόηση με Τμήμα μας.

 2. Παραλαβή κλειδιών από το Τμήμα μας και υπογραφή Υ.Δ. για την λήψη της ευθύνης καλής και ασφαλής λειτουργίας αυτής.

 3. Συνεννόηση με την Υπηρεσία για το στήσιμο ηχητικής εγκατάστασης.

 4. Έλεγχος ηλεκτρολογικών πινάκων, ασφαλειών και διακοπτών.

 5. Αναφορά μετά το πέρας της εκδήλωσης.

 6. Λοιπά κόστη βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο. (έξοδα κίνησης, ασφαλιστική κάλυψη, φόροι κ.α.)

 

Παρακαλούμε να υποβάλετε την οικονομική σας προσφορά, μέχρι την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για την “Ηχητική κάλυψης της παρέλασης της 28η Οκτωβρίου

Μαζί με την προσφορά σας θα πρέπει οπωσδήποτε να προσκομίσετε και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω ή υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρετε ότι τα δικαιολογητικά αυτά θα τα προσκομίσετε σε περίπτωση που είστε μειοδότης, και πριν την ολοκλήρωση της ανάθεσης της εργασίας. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι:

 

 • Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας

 • Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας (αν πρόκειται για εταιρεία, για όλους τους νόμιμους εκπροσώπους της εταιρείας και τα μέλη του Δ.Σ.)

 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

 

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ