Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 26/10/2016 09:10

26/10/2016, Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών (επαγγελματική καφετίερα)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

                                                                     Προς:  Κάθε Ενδιαφερόμενο

                                       

ΘΕΜΑ:  Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών (επαγγελματική καφετιέρα)

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

Σας  προσκαλεί  να καταθέσετε προσφορά για  την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών (επαγγελματική καφετιέρα) , συνολικού προϋπολογισμού 500,00 με  Φ.Π.Α.., όπως αυτή έχει συνταχτεί από την Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών,ως εξής:

 Επαγγελματική καφετιέρα για καφέ φίλτρου (γαλλικό)
- Με κανάτα - θερμός (ανοξείδωτο)
- Χωρητικότητας ως 25 φλυτζάνια
- Αυτόματη ενεργοποίηση - απενεργοποίηση λειτουργίας
- Διατήρηση αναλλοίωτης γεύσης του καφέ που απομένει στην κανάτα για 12 ώρες τουλάχιστον
- Με αφαιρούμενο και πλενόμενο φίλτρο

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Συσκευή

(με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται παραπάνω)

Τεμ.

Τιμή σε €

(με ΦΠΑ 24%)

 

 

 

Επαγγελματική καφετιέρα για καφέ φίλτρου (γαλλικό)

1

500,00

 

Οι Οικονομική προσφορά σας δεν θα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό.

Μαζί με την οικονομική προσφορά σας θα πρέπει να καταθέσετε προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

Παρακαλούμε να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας, έως την Δευτέρα 31/10/2016, ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135, με την ένδειξη προς  Γραφείο Προμηθειών  προσφορά για την  «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών, (επαγγελματική καφετιέρα)»