Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 30/08/2016 03:08

30/08/2016, Εργασία καθαρισμού του ιματισμού της Κατασκήνωσης του Καλαθά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ,

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες:Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760

 


Χανιά, 30 / 08 / 2016

Αρ.πρωτ.: 50306 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Εργασία καθαρισμού του ιματισμού της Κατασκήνωσης του Καλαθά

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

  2. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80, τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006) και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008.

  3. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2016, που προβλέπει πίστωση 30.000,00€ στον κωδικό δαπανών Κ.Α. 15-6482.001 για “Εξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών”

  4. Την υπ΄ αριθμ Α-1024/2016 Π.Α.Υ. που δεσμεύει πίστωση ποσού 2.000,00€ σε βάρος του παραπάνω Κ.Α.

  5. Την υπ΄ αριθμ. 591/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση 2.000,00€ στον παραπάνω Κ.Α. (ΑΔΑΜ:16REQ004782203)

  6. Την υπ’ αριθμ. 50302/30-08-2016 Εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Αθλητισμού - Πολιτισμού

  7. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση της εργασίας καθαρισμού του ιματισμού της Κατασκήνωσης του Καλαθά, προϋπολογισμού 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η ανάθεση αφορά στον καθαρισμό των παρακάτω:

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Κουβέρτες βελουτέ, μονές

135

2

Μαξιλάρια

126

3

Σεντόνια μονά

90

4

Καλύμματα στρώματος μονά

131

5

Μαξιλαροθήκες

57

 

Η οικονομική προσφορά που θα κατατεθεί θα πρέπει να αναφέρει τιμή ανά τεμάχιο.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους έως και την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω: Για Γραφείο Προμηθειών, Προσφορά για "Εργασία καθαρισμού του ιματισμού της Κατασκήνωσης του Καλαθά" Υπόψη κας Γουμενάκη.

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

                                                                                                                                                                          ΜΠΟΛΑΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ