Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 30/05/2016 02:05

30/05/2016, Προμήθειας ρόλλερ σκίασης – περσίδων-κουρτινών Δημαρχείου

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝEI

         Τη διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση της προμήθειας ρόλλερ σκίασης – περσίδων-κουρτινών Δημαρχείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δημαρχείου Χανίων, προϋπολογισμού 5.150,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κουρτίνες προϋπολογισμού 600,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

 

Εφόσον σας ενδιαφέρει, παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο Χανίων, Κυδωνίας 29, να προβείτε στις απαραίτητες μετρήσεις και να υποβάλλετε στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Τ.Κ. 73100, το αργότερο μέχρι 31/05/2016, ημέρα Τρίτη,  οικονομική προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο, προς το γραφείο Προμηθειών, η οποία θα πρωτοκολληθεί.

 

Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται με ευκρίνεια τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου προμηθευτή και η ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια – αντικατάσταση ρόλλερ σκίασης – περσίδων , κουρτινών για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων».