Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 21/04/2016 09:04

21/04/2016, Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Πράσινου και Καθαριότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες: Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760 εσωτ. 2

 

Χανιά, 21 / 04 / 2016


Αριθμ. Πρωτ.: 21355

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Πράσινου και Καθαριότητας

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης

  2. Τις διατάξεις του αριθμ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95, τις διατάξεις του αριθμ. 23 του ΕΚΠΟΤΑ (Φ.Ε.Κ. Β' 185/93) & τις διατάξεις της παρ. 2 ΥΑ Π1/7446/02 και τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006)

  3. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2016, που προβλέπει πίστωση 3.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 35-6693.001 για “Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού”

  4. Την υπ' αριθμ. Α-507/2016 Π.Α.Υ., ποσού 3.000,00€

  5. Την υπ’ αριθμ. 148/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει την προμήθεια

  6. Την υπ’ αριθμ. 216/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 3.000,00€ για την κάλυψή της (ΑΔΑ:16REQ004075627)

  7. Την υπ’ αριθμ.15718/28-03-2016 Εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Πράσινου και Καθαριότητας

  8. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια προμήθειας φυτοπαθολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Πράσινου και Καθαριότητας, προϋπολογισμού 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αναλυτικά η προμήθεια αφορά στα παρακάτω είδη:

 

A/A

ΕΙΔΟΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ - ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Ferric Phosphate (Φωσφορικός σίδηρος) 500 gr πχ. NEUDORFF FERRAMOL Βιολογικό Σαλιγκαροκτόνο

4

2

Metaldehyde (Μεταλδεϋδη) 5% 500 gr πχ. Metazon Σαλιγκαροκτόνο

6

3

Glypfosate 5 lt Ζιζανιοκτόνο πχ Roundup

6

4

Pencnazole 400cc πχ. TOPAS 100 EC. Μυκητοκτόνο

3

5

Delthamethrine πχ.Decis 500 ml Εντομοκτόνο

2

6

Pyriproxyfen 250cc πχ. Admiral 250 ml Εντομοκτόνο

5

7

Άλατα Καλίου πχ. Savona 1lt Εντομοκτόνο

7

8

Θερινός πολτός 5 lt πχ.Medopaz Εντομοκτόνο

11

9

Thiamethomax πχ.Actara 250 gr Εντομοκτόνο

4

10

Imidacloprid πχ.Confidor 500cc Εντομοκτόνο

37

11

Ορμόνη ριζοβολίας για σκληρά μοσχεύματα 0,75 kg Ρυθμιστής ανάπτυξης

1

12

Ορμόνη ριζοβολίας για μαλακά μοσχεύματα 0,75 kg Ρυθμιστής ανάπτυξης

1

13

Επουλωτικό πληγών 500 gr πχ. Novaril

2

 

 

 

Η προμήθεια των ειδών θα γίνει τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Πράσινου και Καθαριότητας.

Η παράδοση των ειδών, θα γίνει από τον ανάδοχο στο χώρο που θα υποδείξει η Δ/νση Περιβάλλοντος – Πράσινου και Καθαριότητας και το κόστος μεταφοράς βαρύνει τον ανάδοχο.

Οι προσφέροντες θα πρέπει να καταθέσουν προσφορά που να αφορά σε όλα τα είδη, διαφορετικά η προσφορά δε θα γίνεται δεκτή και ο προσφέροντας θα αποκλείεται από τη διαδικασία.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους έως και την Τρίτη 26 Απριλίου 2016 στις 14.00, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για "Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος – Πράσινου και Καθαριότητας",

Υπόψη κας Γουμενάκη

 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ