Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 29/09/2016 11:09

29/09/2016, Προμήθεια στύλων και υλικών συντήρησης πινακίδων οδοσήμανσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτς, ΤΚ 73135

Τηλ.: 28213 41 760 Fax: 2821341750

www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

 

 

Χανιά 29 / 09 / 2016


Α.Π.: 57844

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

ΠΡΟΣ,

Κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

 

ΘΕΜΑ: Προμήθεια στύλων και υλικών συντήρησης πινακίδων οδοσήμανσης

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης, τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

  2. Την υπ’ αριθμό 577/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, που εγκρίνει τη δαπάνη.

  3. Την υπ’ αριθμό 554/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσό 12.000,00€ στον Κ.Α. 30-6699.033 για την κάλυψη της

  4. Την υπ’ αριθμό 55072/19-09-2016 Εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας – Παιδείας – Πολιτισμού - Αθλητισμού

  5. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να υποβάλετε προσφορά για την «Προμήθεια στύλων και υλικών συντήρησης πινακίδων οδοσήμανσης», προϋπολογισμού 12.000€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Αναλυτικά η προμήθεια αφορά στα παρακάτω είδη:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι πινακίδες θα είναι κατασκευασμένες από φύλλο κράματος αλουμινίου AlMg2 πάχους 3,00 mm, με την εμπρόσθια όψη καλυμμένη με πλήρως ανακλαστική μεμβράνη τύπου ΙΙ οκταετούς τουλάχιστον διάρκειας, και θα έχουν καμπυλωμένες ακμές.

Οι πινακίδες θα φέρουν ειδική προστατευτική διαφανή επικάλυψη antigraffity για να είναι δυνατός ο καθαρισμός τους από σπρέι, μαρκαδόρους, αυτοκόλλητα κ.λ.π.

Οι στύλοι στήριξης θα είναι από σιδηροσωλήνα, γαλβανισμένοι, διαμέτρου Φ 2'', πάχους τοιχώματος τουλάχιστον 2 mm, μήκους 3 m, με τάπα στο άνω άκρο και οπές για τη στήριξη των πινακίδων.

Τα υλικά στερέωσης θα είναι γαλβανισμένα.

Οι πινακίδες και οι στύλοι στήριξής τους θα είναι σύμφωνα με το Ν.2696/23-03-99 (Κ.Ο.Κ.) και με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές σήμανσης Σ301-Σ306, Σ310, Σ311, την τεχνική προδιαγραφή αντανακλαστικότητας πινακίδων σήμανσης ΦΕΚ 953Β/24-10-1997, το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, και την προδιαγραφή που εγκρίθηκε με την Απόφαση ΒΜ5/0/40124/30-9-80 όπως εκάστοτε ισχύει.

Τα ανωτέρω θα διαθέτουν πιστοποίηση κατά CE και η προμηθεύτρια εταιρεία θα είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 .

Στην πίσω όψη οι πινακίδες θα είναι βαμμένες σε χρώμα γκρι , και θα αναγράφουν:

“ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΚΑΘΕ ΖΗΜΙΑ ΣΤΙΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ Κ.Ο.Κ.” καθώς και την ημερομηνία κατασκευής τους.

Η ακριβής σήμανση (περιεχόμενο) των πινακίδων θα οριστεί στον ανάδοχο μετά την οριστική κατακύρωση της προμήθειας.

Στην τιμή των προαναφερομένων ειδών θα περιλαμβάνονται και τα υλικά στήριξης.

Η παράδοση των υλικών θα γίνει τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, στην αποθήκη του Δήμου Χανίων επί της οδού Αγίων Αποστόλων 73 και με έξοδα του προμηθευτή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την προσφοράς τους, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω είδη ώστε να γίνει δεκτή, έως και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για "Προμήθεια στύλων και υλικών συντήρησης πινακίδων οδοσήμανσης"

 

 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ

Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

 

 

ΜΠΟΛΑΝΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ