Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 16/05/2016 10:05

16/05/2016, Εργασία απομαγνητοφώνησης Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ,

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες:Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760

 

 

Χανιά, 16 / 05 / 2016


Αρ.πρωτ.: 25183

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Εργασία απομαγνητοφώνησης Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 2. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80, τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006) και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008.

 3. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2016, που προβλέπει πίστωση 25.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 10-6117.003 για “Δαπάνες απομαγνητοφώνησης πρακτικών ΔΣ & Οικ.επιτρ” .

 4. Την υπ΄ αριθμ Α-538/2016 Π.Α.Υ. που δεσμεύει πίστωση ποσού 25.000,00€ σε βάρος του παραπάνω Κ.Α.

 5. Την υπ΄ αριθμ. 272/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση 18.081,00€ στον παραπάνω Κ.Α.(ΑΔΑΜ:16REQ004272236)

 6. Την υπ’ αριθμ. 21692/22-04-2016 Εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

 7. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

8. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση της εργασίας απομαγνητοφώνησης των Πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων για το 2016, προϋπολογισμού 18.081,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Επειδή ο Δήμος Χανίων δεν διαθέτει την κατάλληλη υποδομή, δηλαδή προσωπικό και μηχανήματα, ώστε αξιόπιστα και σε σύντομο χρονικό διάστημα να επιτελέσει την παραπάνω εργασία, πρέπει να αναθέσει την εργασία αυτή σε ιδιώτη. Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την εν λόγω εργασία, πρέπει να διαθέτει για το σκοπό αυτό άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και προπάντων κατάλληλα μηχανήματα, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι επιθυμητό και συνάμα αξιόπιστο. Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να παραλαμβάνει άμεσα (και με δικά του έξοδα) το οπτικοακουστικό μέσο (CD) όπου έχει καταγραφεί ηλεκτρονικά η κάθε συνεδρίαση ή να αποστέλλεται αυτό διαμέσου ιστοσελίδας ασφαλούς σύνδεσης -ftp (της εταιρείας), ώστε στην συνέχεια να γίνει η απομαγνητοφώνηση των πρακτικών. Τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά θα παραδίδονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των αρχείων, με τη μορφή:

1. Ενός θερμοκολλημένου τεύχους με μέγεθος σελίδας Α4.

2. Ενός αντιγράφου σε DVD ή CD

Σε περίπτωση μαζικής παραλαβής πρακτικών συνεδριάσεων από τον ανάδοχο, τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά θα παραδίδονται στην αντίστοιχη γραμματεία (Δημοτικού Συμβουλίου ή

Οικονομικής Επιτροπής) ως εξής: ένα (1) πρακτικό ανά δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από τη μαζική παραλαβή των αρχείων.

Επίσης επισημαίνουμε ότι:

 1. Η επεξεργασία του κειμένου να γίνεται σε Word- Office

 2. Σε κάθε πρακτικό θα υπάρχει ευρετήριο θεμάτων στην αρχή κάθε συνεδρίασης καθώς και ευρετήριο στο οποίο θα καταγράφεται πότε έλαβε το λόγο ο κάθε ομιλητής.

 3. Στο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου (Word) να χρησιμοποιείται η γραμματοσειρά Times New Roman σε μέγεθος 12

 4. Η απόσταση ανά παράγραφο να είναι 1,5 διάστιχο

 5. Τα περιθώρια της σελίδας A4 (άνω-κάτω, δεξιά-αριστερά) να είναι 2cm (δύο εκατοστόμετρα)

Σε περίπτωση μαζικής παραλαβής πρακτικών συνεδριάσεων από τον ανάδοχο, τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά θα παραδίδονται στην αντίστοιχη γραμματεία (Δημοτικού Συμβουλίου ή

Οικονομικής Επιτροπής) ως εξής: ένα (1) πρακτικό ανά δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από τη μαζική παραλαβή των αρχείων.

Αναλυτικά η ανάθεση αφορά στα κάτωθι:

 

Α.Α

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΕΚΤΙΜΏΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 

1

- Απομαγνητοφώνηση

- Ηλεκτρονική επεξεργασία κειμένων

- Σελιδοποίηση, εκτύπωση και βιβλιοδεσία σε τεύχος με θερμοκολλημένο πλαστικό εξώφυλλο και ευρετήριο θεμάτων στην αρχή κάθε συνεδρίασης καθώς και ευρετήριο ομιλητών

- CD με το πρακτικό της συνεδρίασης

45 συνεδριάσεις ΔΣ κατά το έτος 2016 Χ 5 ώρες/συνεδρίαση

225 ώρες

2

- Απομαγνητοφώνηση

- Ηλεκτρονική επεξεργασία κειμένων

- Σελιδοποίηση, εκτύπωση και βιβλιοδεσία σε τεύχος με θερμοκολλημένο πλαστικό εξώφυλλο και ευρετήριο θεμάτων στην αρχή κάθε συνεδρίασης καθώς και ευρετήριο ομιλητών

- CD με το πρακτικό της συνεδρίασης

65 συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής κατά το έτος 2016 Χ 3 ώρες/συνεδρίαση

195 ώρες

 

Η δαπάνη ανέρχεται έως του ποσού των 18.081,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (23%). Η ακριβής δαπάνη θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των συνεδριάσεων. Η προσφορά θα αναφέρει τιμή ανά ώρα.

Ο προϋπολογισμός βασίζεται σε στοιχεία παρελθόντων ετών και ιδιαίτερα αυτά του έτους 2015 μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν σαράντα τρεις (43) συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και εξήντα επτά (67) συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής μέσης διάρκειας πέντε (5) και (3) ωρών αντίστοιχα.

 

Κατά τη υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ποσού ίσου με το 5% (πέντε τοις εκατό) της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τους φακέλους με την προσφορά τους έως και την Πέμπτη 19 Μαΐου 2016, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για "Εργασία απομαγνητοφώνησης Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής"

Υπόψη κας Γουμενάκη.

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ