Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 30/05/2016 01:05

30/5/2016, Διακήρυξη ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος για το έτος 2016.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

 

Α. Τη διενέργεια ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού σε τρίτους έναντι ανταλλάγματος για το έτος 2016 (από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μέχρι 31-12-2016 για τα ομπρελοκαθίσματα και τις καντίνες και μέχρι 30/04/2017 για τα θαλάσσια μέσα αναψυχής ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01, στο Δ/γμα 11/12-11-1929, στην ΔΔΠ0005159/586Β’ΕΞ2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 578/9-4-2015), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΔΔΠ0006856/728ΒΈΞ2015/08-05-2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 828/12-05-2015), οι οποίες ΚΥΑ αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

Β. Καθορίζονται οι θέσεις, τα τμήματα αιγιαλού και παραλίας, η χρήση και τα ποσά εκκίνησης για την διενέργεια της δημοπρασίας, ως εξής:

 

Α/Α

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΜΒΑΔΟΝ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ Τ.Μ.

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

1

ΧΑΝΙΩΝ

ΝΕΑ ΧΩΡΑ

ΘΜ11

20,00 Τ.Μ.

50,00 €

1.000,00 €

3

Ν.ΚΥΔΩΝΙΑ

ΚΛΑΔΙΣΟΣ

ΘΜ10

20,00 Τ.Μ.

50,00 €

1.000,00 €

4

Ν.ΚΥΔΩΝΙΑ

ΚΛΑΔΙΣΟΣ

Κ2

15,00 Τ.Μ.

148,50 €

2.227,50 €

5

Ν.ΚΥΔΩΝΙΑ

ΚΛΑΔΙΣΟΣ

Δ08α

100 ,00Τ.Μ.

11,00 €

1.100,00 €

6

Ν.ΚΥΔΩΝΙΑ

ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ

Δ06α

332,00 Τ.Μ.

24,75 €

8.217,00 €

7

Ν.ΚΥΔΩΝΙΑ

ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ

ΘΜ09

20,00 Τ.Μ.

50,00 €

1.000,00 €

8

Ν.ΚΥΔΩΝΙΑ

ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ

Δ06

400,00 Τ.Μ.

22,27 €

8.908,00 €

9

Ν.ΚΥΔΩΝΙΑ

ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ

Δ07

400,00 Τ.Μ.

24,75 €

9.900,00 €

10

Ν.ΚΥΔΩΝΙΑ

ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ

ΘΜ08

20,00 Τ.Μ.

50,00 €

1.000,00 €

11

Ν.ΚΥΔΩΝΙΑ

ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ

Δ05

400,00 Τ.Μ..

20,79 €

8.316,00 €

12

Ν.ΚΥΔΩΝΙΑ

ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΑΝΑΤ.ΚΟΛΠΙΣΚΟΣ

Δ04

221,37 Τ.Μ..

24,75 €

5.478,91 €

13

Ν.ΚΥΔΩΝΙΑ

ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΑΝΑΤ. ΚΟΛΠΙΣΚΟΣ

Δ03

221,37 Τ.Μ.

24,75 €

5.478,91 €

14

Ν.ΚΥΔΩΝΙΑ

ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΚΟΛΠΙΣΚΟΣ

Δ02

400,00 Τ.Μ.

29,70€

11.880,00 €

15

Ν.ΚΥΔΩΝΙΑ

ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΔΥΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΙΣΚΟΣ

Δ01

144,00 Τ.Μ.

29,70 €

4.276,80 €

16

Ν.ΚΥΔΩΝΙΑ

ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΔΥΤΙΚΟΣ ΚΟΛΠΙΣΚΟΣ

ΘΜ07

20,00 Τ.Μ.

50,00 €

1.000,00 €

17

Ν.ΚΥΔΩΝΙΑ

ΣΤΑΛΟΣ

ΘΜ06

20,00 Τ.Μ.

50,00 €

1.000,00 €

18

Ν.ΚΥΔΩΝΙΑ

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΘΜ05

30,00 Τ.Μ..

50,00 €

1.500,00 €

 

Ν.ΚΥΔΩΝΙΑ

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΘΜ04α

20,00 Τ.Μ.

50,00 €

1.000,00 €

19

Ν.ΚΥΔΩΝΙΑ

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΘΜ04

80,00 Τ.Μ.

50,00 €

4.000,00 €

20

Ν.ΚΥΔΩΝΙΑ

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΘΜ03

20,00 Τ.Μ.

50,00 €

1.000,00 €

21

Ν.ΚΥΔΩΝΙΑ

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΘΜ02

20,00 Τ.Μ.

50,00 €

1.000,00 €

22

Ν.ΚΥΔΩΝΙΑ

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΘΜ01

20,00 Τ.Μ.

50,00 €

1.000,00 €

23

Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

ΑΓ.ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ

Κ3

15,00 Τ.Μ.

148,50 €

2.227,50 €

24

Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

ΑΓ.ΟΝΟΥΦΡΙΟΣ

Δ09

76,80 Τ.Μ.

11,00 €

844,80 €

25

Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΛΑΘΑΣ

Κ4

15,00 Τ.Μ.

267,30 €

4.009,50 €

26

Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

ΚΑΛΑΘΑΣ

ΘΜ12

20,00 Τ.Μ.

50,00 €

1.000,00 €

27

Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΡΣΑΝΑΣ

Κ5

15,00 Τ.Μ.

198,00 €

2.970,00 €

28

Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

ΤΕΡΣΑΝΑΣ

Δ10

161,03 Τ.Μ.

14,75 €

2.375,19 €

29

Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΣ (ΠΑΧΙΑ ΑΜΜΟΣ)

Κ6

15,00 Τ.Μ.

165,00 €

2.475,00 €

30

Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΣ (ΠΑΧΙΑ ΑΜΜΟΣ

Δ11

300,00 Τ.Μ.

11,00 €

3.300,00 €

31

Δ.Ε. ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ

Δ13

117,12 Τ.Μ.

11,00 €

1.288,32 €

32

Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ

ΒΛΗΤΕΣ

Κ8

15,00 Τ.Μ.

59,40 €

891,00 €

33

Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ

ΚΑΛΑΜΙ

Κ7

15,00 Τ.Μ.

59,40 €

891,00 €

(Θέσεις ΘΜ- θαλάσσια μέσα, Δ-ομπρέλες & καθίσματα θαλάσσης,Κ-χώρος τοποθέτησης καντίνας)

 

Τα ανωτέρω ποσά επιβαρύνονται με χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου (3,6%), καταβλητέα από τον πλειοδότη.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Χανίων , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 13η Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 έως 10:00 ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου.

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής ανάλογα με τη νομική μορφή του συμμετέχοντα ορίζονται στη διακήρυξη αντίγραφο της οποίας είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (www.chania.gr).Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης παρέχονται στους ενδιαφερόμενους στο Δημαρχείο Χανίων , Οικονομική Υπηρεσία ,Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 28213-41756 εσωτ.8.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

Μιχαήλ ΒΛΑΧΑΚΗΣ

 Διακήρυξη Δημοπρασίας

Σχέδιο Αγία Μαρίνα

Σχέδιο Σταλός

Σχέδιο Αγίοι Αποστόλοι

Σχέδιο Χρυσή Ακτή

Σχέδιο Άπτερα

Σχέδιο Νέα Χώρα

Σχέδιο Άγιος Ονούφριος

Σχέδιο Καλαθάς

Σχέδιο Σταυρός

Σχέδιο Τερσανάς

Σχέδιο Λουτράκι

Σχέδιο Καλάμι

Σχέδιο Βλητές