Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 29/07/2016 06:07

01/08/2016, Προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών, φωτοαντιγραφικών και ανταλλακτικών για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών, φωτοαντιγραφικών και ανταλλακτικών για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων, συνολικού προϋπολογισμού 102.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

 

Η προμήθεια χωρίζεται σε 4 κατηγορίες ως εξής:

 

Κατηγορία Α΄: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, προϋπολογισμού 60.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Κατηγορία Β΄: Φωτοαντιγραφικά, προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Κατηγορία Γ΄: Περιφερειακά, προϋπολογισμού 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Κατηγορία Δ΄: Ανταλλακτικά Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, προϋπολογισμού 12.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 

Αναλυτικά τα ειδή, οι ποσότητες και οι τεχνικές προδιαγραφές αναφέρονται στη Μελέτη που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπ΄αριθμό  42916/2016 αναλυτικής Διακήρυξης.

 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό έχουν δικαίωμα να υποβάλουν πρόσφορα σε μια ή σε περισσότερες κατηγορίες των προς προμήθεια ειδών όπως ορίζονται ανωτέρω. Η πρόσφορα, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα ειδή και τις ποσότητες κάθε κατηγορίας, με αντίστοιχη κατάθεση εγγυητικής επιστολής. 

 

Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής και απευθύνεται στον Δήμο Χανίων για ποσό που θα καλύπτει το 2%  επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης, της ομάδος/των ομάδων που συμμετέχουν,  χωρίς το Φ.Π.Α. και βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας.  

Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζήτα η διακήρυξη.

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος και οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β -21.10.13)Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) .

 

 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

02-08-2016

ΗΜΕΡΑ : Δευτέρα

19/08/2016

ΗΜΕΡΑ: Παρασκευή

ΩΡΑ  07:30 Π.Μ.

09/09/2016

ΗΜΕΡΑ: Παρασκευή  ΔΕΥΤΕΡΑ

ΩΡΑ  15:30 Μ.Μ.

 

 

Δεκτοί  στο διαγωνισμό γίνονται  όλοι οι αναγνωρισμένοι προμηθευτές των ειδών  αυτών και εφόσον διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις 15/09/2016 και ώρα 08:30 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

 Η Προκήρυξη μαζί με τα συνημμένα τεύχη που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής διατίθενται σε έντυπη μορφή από το Γραφείο Προμηθειών του ∆ήµου Χανίων στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, τηλ. 28213 41760 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από την επόμενη της πρώτης δημοσίευσης μέχρι  την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα  πριν από την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Επίσης, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.chania.gr) καθώς και στη στη δικτυακή πύλη  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. www.promitheus.gov.gr είναι διαθέσιμο και το πλήρες κείμενο των συμβατικών τευχών της παρούσας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Χανίων τηλ. 28213 41760, Fax: 28210 93300.    

Προκήρυξη

Μελέτη

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς                

Φύλλο Συμόρφωσης