Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 30/11/2016 02:11

30/11/2016, Διακήρυξη κατασκευής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ & Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ»

Έργο: O Δήμος Χανίων, διακηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία επιλογή αναδόχου για την
κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ, ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ
ΔΗΜΩΝ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ & Δ.Ε. ΣΟΥΔΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 250.000,00€
(με αναθεώρηση και ΦΠΑ) που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4412/2016 (Α’ 147)
(σχετική η με αριθμό 39/2016 μελέτη της ΔΤΥΔΧ). Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες
εργασιών: κατηγορία Οδοποιίας με προϋπολογισμό (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ): 174.059,65 € και
κατηγορία Οικοδομικών με προϋπολογισμό (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) : 27.530,14 €
Αντικείμενο Έργου: Το έργο θα εκτελεστεί σε διάφορες περιοχές της Δ.Ε. Κεραμειών και της Δ.Ε.
Σούδας και αφορά (α) σε εργασίες οδοποιίας με σκοπό την βελτίωση της ασφάλειας και της
βατότητας κυρίως αγροτικών οδών και (β) σε οικοδομικές εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους με
σκοπό την άρση επικινδυνότητας και την αισθητική αναβάθμισή τους.
Χρηματοδότηση: Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ (Κ.Α. 30-7332.049 ). Πίστωση έτους 2016:
150.000,00€ και εκτεινόμενη δαπάνη για το 2017: 150.000,00€). Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
Σύστημα δημοπράτησης: Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το
σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης της παραγράφου 2α του άρθρου 95 του Ν.
4412/2016.
Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις
αυτών που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα
κατηγορίας Οδοποιίας και στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και που
είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19
και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή
πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού
μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
Τόπος και χρόνος παράδοσης προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22/12/2016
ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στα γραφεία της Τεχνικής
Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων (οδός Γρηγορίου Ε’ 50, 73135 Χανιά, 2ος όροφος). Ο χρόνος
ισχύος των προσφορών είναι (9) μήνες.
Εγγυήσεις Συμμετοχής: Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του
ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων
χιλιάδων τριανταδύο ευρώ (4.032 ευρώ), η οποία απευθύνεται στον Δήμο Χανίων. Οι
εγγυητικές επιστολές συμμετοχής δεν γίνονται δεκτές, αν έχουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 9
μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης δηλαδή πρέπει να έχουν ισχύ
τουλάχιστον μέχρι 22/10/2017
Προθεσμία εκτέλεσης του έργου: Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε
δώδεκα (12) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Παραλαβή Τευχών: Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στην ιστοσελίδα www.chania.gr. Ο ενδιαφερόμενος
μπορεί να αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν ακόμα, να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στα γραφεία της αναθέτουσας
αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με
δαπάνες και φροντίδα τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω
στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης
με την αναθέτουσα αρχή, τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή
αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών
μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον
ενδιαφερόμενο. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, οι αναθέτουσες αρχές παρέχουν σε όλους
τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές
πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το
αργότερο έως την Παρασκευή 16/12/2016. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το
Υπόδειγμα Διακήρυξης Ανοικτής Διαδικασίας για την ανάθεση Δημοσίων Συμβάσεων Έργων της
ΕΑΑΔΗΣΥ
Λοιπές πληροφορίες: Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Χανίων. Πληροφορίες (κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα) στο τηλέφωνο
28213-41681, fax επικοινωνίας: 28213-41716, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Αθηνά
Μυλωνογιάννη. Η παρούσα περίληψη διακήρυξης επέχει θέση μόνον ανακοίνωσης και δεν
υποκαθιστά την αναλυτική διακήρυξη του διαγωνισμού.

Διακήρυξη

Τεχνική έκθεση

Προϋπολογισμός

Τιμολόγιο Μελέτης

Ε.Σ.Υ.

Για να λάβετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το έντυπο οικονομικής προσφοράς, πατήστε εδώ, επιλέξτε τον αριθμό διακήρυξης 18/2016 και συμπληρώστε τα υποχρεωτικά πεδία.