Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 06/06/2016 09:06

06/06/2016, Ναυαγοσωστική κάλυψη παραλιών Δήμου Χανίων

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  ΠΡΟΚΗ Ρ Υ Ξ Η Σ  

 

Ο Αντιδήμαρχος Χανίων προκηρύσσει εκ νέου δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή που να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές (παράγραφος 1 του άρθρου 19 του Π.Δ. 28/80), για την ανάδειξη  αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Ναυαγοσωστική  κάλυψη - προστασία παραλιών Δήμου Χανίων» προϋπολογισμού 217.909,92 €  για 4 μήνες, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Χανίων.

Το έργο χρηματοδοτείται από το τους ιδίους πόρους του Δήμου Χανίων

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ)

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 06/06/2016 και ώρα 8:00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 14/06/2016  και ώρα 15:30 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 21/06/2016 και ώρα  8.30 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτά φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων, ενώσεις εργοληπτών και συνεταιρισμοί, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα άμεσα σχετιζόμενη με το αντικείμενο του έργου της παρούσας διακήρυξης.

Για τη συμμετοχή στη δημοπρασία και την υποβολή οικονομικής προσφοράς απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, η κατάθεση εγγύησης. Το ύψος της εγγύησης ορίζεται στο ποσοστό 2% της προϋπολογιζόμενης αξίας της εργασίας χωρίς ΦΠΑ ήτοι 3.514,67 €

Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/1980, Ν.3463/2006, Ν.4155/2013.

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους.

Τα συμβατικά τεύχη εκτός της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr θα δίδονται και από   την  Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών -Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά. Τηλέφωνο 28213 41760,

 

                                                                     Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΜΙΧΑΗΛ  ΒΛΑΧΑΚΗΣ

 

Προκήρυξη

Τεχνική έκθεση - προυπολογισμός μελέτης

Γ.Σ.Υ

Ε.Σ.Υ