Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 24/03/2016 01:03

24/3/2016, Ανακοίνωση για προμήθεια υλικών για βιολογική καταπολέμηση εντόμων 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προμήθεια υλικών για τη βιολογική καταπολέμηση εντόμων

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση της προμήθειας υλικών για τη βιολογική καταπολέμηση εντόμων, συνολικού προϋπολογισμού 9.999,85 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές μέσα σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο του Δήμου Κυδωνίας 29 Χανιά με την ένδειξη «προς Γραφείο Προμηθειών προσφορά για Προμήθεια υλικών για τη βιολογική καταπολέμηση εντόμων». Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 01/04/2016. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2821341760 και 2821341770.

Ολόκληρη η Ανακοίνωση

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

'Εντυπο Προσφοράς