Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 01/08/2016 11:08

01/08/2016, Παραλαβή και διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων

                                                                                                             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               Χανιά : 27 /  07  /2016

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                         Αρ.πρωτ.  42995

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ,

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Κυδωνίας 29 Χανιά

Πληρ. Κων. Μαρκουλάκη

 

 
                                                               

 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 
                                                                                   Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Επαναπροκηρύσσει πρόχειρο ηλεκτρονικό  διαγωνισμό για την ανάθεση εργασίας «Παραλαβή και διαχείριση μη επικίνδυνων αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)” με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 46.912,50 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων(Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ)

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών:8/8/2016 και ώρα 8:00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:16/8/2016  και ώρα 15:30 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 22/08/2016 και ώρα  8.30 π.μ.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η δημοπράτηση θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.», (Φ.Ε.Κ. 11Α/1980), όπως αυτό έχει    τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και ισχύει.

Δεκτοί στο διαγωνισμό είναι :

Α) Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά  που ασκούν μέσα στην χώρα ή έξω από αυτήν επάγγελμα, που είναι σχετικό με το αντικείμενο της εργασίας, το τρέχον έτος του διαγωνισμού.

Β) Οι αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή Νομικών προσώπων

Γ) Οι συνεταιρισμοί από αυτούς που εδρεύουν στο εσωτερικό της χώρας

 

Τα συμβατικά τεύχη εκτός της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr θα είναι αναρτημένα   και στο site του Δήμου www. chania.gr  Τηλέφωνο 28213 41760,  Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών -Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά.

                                                                              Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

                                                                                       ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΧΑΚΗΣ

 

Διακήρυξη και μελέτη

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς