Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 16/06/2016 12:06

16/06/2016, Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για την Πιλοτική Λειτουργία Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Δημόσιων Χώρων Στάθμευσης Η-ΠΑΡΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διενέργεια Διαδικασίας Ανάθεσης για την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για την Πιλοτική Λειτουργία Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Δημόσιων Χώρων Στάθμευσης (Η-ΠΑΡΚ)   

     Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:

  Την διενέργεια διαδικασίας ανάθεσης για την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για την Πιλοτική Λειτουργία Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Δημόσιων Χώρων Στάθμευσης (Η-ΠΑΡΚ), συνολικού προϋπολογισμού 13.414,50€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.   

   Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, οδός Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135, με την ένδειξη:προς  Γραφείο Προμηθειών Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135 «Προσφορά για την Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού για την Πιλοτική Λειτουργία Ηλεκτρονικού Συστήματος Δημόσιων Χώρων Στάθμευσης (Η-ΠΑΡΚ)».

Ο φάκελος της προσφοράς, θα περιέχει σε δυο (2)  αντίτυπα, τους κάτωθι δυο υποφάκελους: α) Δικαιολογητικών -  Τεχνικής προσφοράς β)  Οικονομικής προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) και θα πρέπει να έχει συνταχθεί  και να περιέχει ό,τι ζητείται  αναλυτικά στο Τεύχος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – 2. ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ. 

Η προσφορά θα πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 22/06/2016 τηλέφωνο πληροφοριών 2821 3 41760, 28213 41790

 

Αναλυτική Ανακοίνωση

Τεχνικές Προδιαγραφές

Παράρτημα