Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 15/03/2016 10:03

15/03/2016, Εργασία βιβλιοδέτησης ληξιαρχικών πράξεων και μητρώων αρένων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ,

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφορίες:Γουμενάκη Δέσποινα

Κυδωνίας 29, ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΚ: 73135

Τηλ.:2821 3 41760

 


Χανιά, 15/ 03 / 2016

Αρ.πρωτ.: 13286


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΘΕΜΑ : Εργασία βιβλιοδέτησης ληξιαρχικών πράξεων και μητρώων αρένων

 

 

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

 2. Τις σχετικές διατάξεις του ΠΔ 28/80, τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006) και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3731/2008.

 3. Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικού έτους 2016, που προβλέπει πίστωση 13.000,00€ στον κωδικό δαπανών ΚΑ 10-6615.002 για “Εκτυπώσεις εκδόσεις βιβλιοδ.(γενικά)” .

 4. Την υπ΄ αριθμ Α-446/2016 Π.Α.Υ. που δεσμεύει πίστωση ποσού 3.000,00€ σε βάρος του παραπάνω Κ.Α.

 5. Την υπ΄ αριθμ. 127/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση 3.000,00€ στον παραπάνω Κ.Α.(ΑΔΑΜ:16REQ003905706)

 6. Την υπ’ αριθμ. 10260/29-02-2016 Εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

 7. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.

8. Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την ανάθεση της εργασίας βιβλιοδέτησης ληξιαρχικών πράξεων και μητρώων αρένων, προϋπολογισμού 3.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Συγκεκριμένα αφορά την βιβλιοδέτηση των ληξιαρχικών πράξεων και και των μητρώων αρένων του Δήμου Χανίων, για ένα έτος από την ανάθεση ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού των 3.000,00€, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα:

 

Για τις Ληξιαρχικές πράξεις

 

 1. Οι τόμοι θα περιλαμβάνουν 250 φύλλα έκαστος, βάση του Ν.4144/13 και της εγκυκλίου 9 του ΥΠ.ΕΣ.

 2. Το εξώφυλλο θα πρέπει να είναι σκληρό και να ακολουθεί τα ήδη υπάρχοντα.

 3. Παράδοση των ληξιαρχικών πράξεων στον προμηθευτή ημέρα Παρασκευή και παράδοση των βιβλιοδετημένων τόμων από τον προμηθευτή ημέρα Δευτέρα της αμέσως επόμενης εβδομάδας.

 4. Οι τόμοι θα είναι στη διάθεση ανά πάσα στιγμή του εκάστοτε ληξιάρχου αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

 5. Σε περίπτωση που ο βιβλιοδετημένος τόμος δε θα ανταποκρίνεται στις τεθείσες προδιαγραφές (το οποίο θα βεβαιώνεται από το τμήμα Δημοτικής κατάστασης -ληξιαρχείο) δεν θα παραλαμβάνεται και ο προμηθευτής θα πρέπει να τον βιβλιοδετήσει ξανά.

 6. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον προμηθευτή.

 

 

Για τα μητρώα Αρρένων

 

 1. Οι τόμοι θα περιλαμβάνουν 150 φύλλα έκαστος, και θα έχουν διαστάσεις 45cm x 30cm

 2. Το εξώφυλλο θα πρέπει να είναι σκληρό και να ακολουθεί τα ήδη υπάρχοντα.

 3. Οι τόμοι θα είναι στη διάθεση ανά πάσα στιγμή του εκάστοτε ληξιάρχου αν αυτό κριθεί απαραίτητο.

 4. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον προμηθευτή.

 

 

 

 

 

 

 

Δείγμα των βιβλιοδετημένων τόμων αποτελεί η τελευταία εργασία Βιβλιοδέτησης, για την οποία μπορούν να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι στο Γραφείο Ληξιαρχείου και στο Γραφείο Δημοτολογίου και Μητρώου Αρρένων του Δήμου Χανίων.

Η οικονομική προσφορά που θα κατατεθεί, να αναφέρει τιμή ανά τόμο των 250 και 150 πράξεων αντίστοιχα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τους φακέλους με την προσφορά τους έως και την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016, στο πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων, στη διεύθυνση Κυδωνίας 29, σε κλειστό φάκελο, ο οποίος θα αναφέρει επάνω:

Για Γραφείο Προμηθειών,

Προσφορά για "Εργασία βιβλιοδέτησης ληξιαρχικών πράξεων και μητρώων αρένων"

Υπόψη κας Γουμενάκη.

 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ