Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 24/06/2016 12:06

29/06/2016, ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων του Δήμου Χανίων »

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΑΔΑ: 7ΙΕΞΩΗ5-82Χ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                     Χανιά, 22 /06 / 2016
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                       Α.Π. 34420
Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135
Πληρ. Κουτσουράκη Γεωργία
Τηλ. 28213 41760, Fax: 2821341750
www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Συντήρηση και επισκευή των οχημάτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων του Δήμου Χανίων με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης.

Αντικείμενο είναι η ανάθεση εργασιών και τοποθέτηση ανταλλακτικών από εξωτερικά συνεργεία για εργασίες συντήρησης και επισκευής σε περιπτώσεις που το συνεργείο του Δήμου δεν μπορεί να διεκπεραιώνει.

Η συνολική δαπάνη προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 60.282,26 πλέον Φ.Π.Α.24% 14.467,74€ δηλαδή σύνολο 74.750,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και αναλύεται στις εξής ομάδες :

Ομάδα Προσφοράς

Καθαρή αξία ομάδας

Ποσό με ΦΠΑ 24%

 1. Εργασίες Φανοποιείου – βαφείου

7298,39

9.050,00 €

 1. Εργασίες επισκευής κινητήρα – ρεκτιφιέ

2177,42

2.700,00 €

 1. Εργασίες επισκευής ταπετσαρίας

806,45

1.000,00 €

 1. Εργασίες επισκευής συστήματος εξάτμισης

1048,39

1.300,00 €

 1. Εργασίες επισκευής υπερκατασκευών / μηχανουργείου

23854,84

29.580,00 €

 1. Εργασίες επισκευής ηλεκτρολογικών / ηλεκτρονικών

5403,23

6.700,00 €

 1. Εργασίες επισκευής ταχογράφων

2016,13

2.500,00 €

 1. Εργασίες ρύθμισης επισκευή αντλιών / μπεκ

2419,35

3.000,00 €

 1. Εργασίες επισκευής δικύκλων

741,94

920,00 €

 1. Εργασίες επισκευής αναρτήσεων

1612,9

2.000,00 €

 1. Λοιπές εργασίες επισκευής πλαισίων οχημάτων / σερβις οχημάτων

7580,65

9.400,00 €

 1. Εργασίες βουλκανιζατερ

3629,03

4.500,00 €

 1. Εργασία μεταφοράς οχημάτων

1693,55

2.100,00 €

Καθαρή αξία

60.282,26

 

Αξία ΦΠΑ 24%

14.467,74

 

Συνολική αξία

74.750,00€

74.750,00 €

 

Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά σε μια ή σε περισσότερες ομάδες εργασιών όπως ορίζονται παραπάνω με αντίστοιχη κατάθεση εγγυητικής επιστολής.

Οι προσφορές, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτουν όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε ομάδας που συμμετέχουν.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού της κατηγορίας συμμετοχής χωρίς το ΦΠΑ.

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, οι προσφορές κατατίθενται μέχρι την ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4155/13 (ΦΕΚ/120/Α/29-05-2013) και στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013.

 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

29/06/2016

ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

11/07/2016

ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΩΡΑ 07.30

20/07/2016

ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΩΡΑ 23.30

 

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, που ασκούν μέσα στην χώρα ή έξω απ’ αυτήν επάγγελμα που είναι σχετικό με το αντικείμενο του παρόντος. κατά το τρέχον έτος του διαγωνισμού και εφόσον διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή και είναι εγγεγραμμένοι στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr).

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις 26 /07/2016 και ώρα 08:30π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Προκήρυξη μαζί με τα συνημμένα τεύχη που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής διατίθεται εκτός από τη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και από το Δήμο Χανίων (οδός Κυδωνίας, Αρ. 29, Τ.Κ. 73135) κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες καθώς και από το site του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Δήμο Χανίων τηλ. 28213 41760, Fax: 2821341750

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Αναλυτικά η Προκήρυξη

Μελέτη

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς