Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 14/06/2016 03:06

14/6/2016, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΚΑΛΑΘΑ» ΧΑΝΙΩΝ

Ο Δήμαρχος Χανίων

Έχοντας υπόψη

 1. Τις διατάξεις του ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.3463/2006

 3. Το άρθρ. 21 του ν. 2190/94 όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

 4. Tις διατάξεις του αρ. 206 του ν. 3584/2007

 5. Την με αριθμό 412/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην πρόσληψη προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της παιδικής κατασκήνωσης στην περιοχή Καλαθά Χανίων.

 6. Την ΚΥΑ Δ22/οικ. 22418/730/18.05.2016 (ΦΕΚ 1488/26.05.2016 τεύχος Β')
  Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών - Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους.

 7. Την Δ22 / 25287/829/ 2 – 6 -2016 εγκύκλιο του Υπουργείου εργασίας περί Αποστολής προγραμματισμού λειτουργίας κατασκηνώσεων έτους 2016

 8. Την ΚΥΑ Δ9/26557/6890/9-6-2016 περί Κατανομής προσωπικού για πρόσληψη στις Παιδικές Εξοχές – Κατασκηνώσεις Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους

 9. Το γεγονός οτι ο Δήμος Χανίων προγραμματίζει τη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Καλαθά για το θέρος 2016 σε πέντε περιόδους από 4/7/2016 έως και 27/8/2016 (τρία 10ήμερα φιλοξενίας παιδιών, ένα 10ήμερο φιλοξενίας ΑΜΕΑ και ένα 10ήμερο φιλοξενίας Ηλικιωμένων)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

 

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικού αριθμού ΣΑΡΆΝΤΑ (40) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών για την «Παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση Καλαθά» με διάρκεια απασχόλησης έως δύο μήνες για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες με τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα .

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

 

1.Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών

2.Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.

3.Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού σύμφωνα με την παρ.2 του αρθρ.169 του ν.3584/07 και να μην έχουν κώλυμα απασχόλησης δωδεκαμήνου στο Δήμο Χανίων .

 

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Όπως αυτά αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα και στα άρθρα 8 & 9 της ΚΥΑ Δ22/οικ. 22418/730/18.05.2016(ΦΕΚ1488/26.05.2016τεύχοςΒ')Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών - Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους.

Τα στελέχη της Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης είναι απόφοιτοι της σχολής Εκπαίδευσης Στελεχών ΠΕ ή απόφοιτοι των ΙΕΚ με ειδικότητα στελεχών κατασκηνώσεων. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα, προτιμώνται απόφοιτοι Λυκείου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά :

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το αρθρ.169 του ν.3584/07 και 206 του Ν.3584/2007 ότι είναι αληθινά τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση(δίνεται από την υπηρεσία )

3. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών και της άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)

4. Βεβαιώσεις κατασκηνωτικής εμπειρίας (όπου απαιτείται)

(στις περιπτώσεις εμπειρίας στο Δήμο Χανίων δεν απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης)

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Δήμο Χανίων, (στη διεύθυνση Κριάρη 40, Μέγαρο Πάνθεον, Χανιά, 1ος όροφος, στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, (τηλ. επικοινωνίας: 2821341670-671-674), από 15/6/2016 έως και 22/6/2016 από 8.30 π.μ. εως 2.30 μ.μ

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στο email: t-adynamiko@chania.gr ή με αποστολή στο FAX 2821341679 .

Η παρούσα ανακοίνωση και η αίτηση είναι διαθέσιμα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων (www.chania.gr)

(Σημείωση : Το προσωπικό της κατασκήνωσης εν γένει παραμένει 24 ώρες το 24ωρο μέσα στην κατασκήνωση όλες τις ημέρες των κατασκηνωτικών περιόδων . )

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Κοιν:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ

 1. Γραφείο Δημάρχου

 2. Γενικός Γραμματέας

 3. Αντιδήμαρχος κ. Αλεξανδράκης

 4. ΤΑΑΔ

 5. Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας,
  Πολιτισμού & Αθλητισμού

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ