Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 01/11/2016 12:11

01/11/2016,ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

να καταθέσετε την προσφορά σας για την « υπηρεσία καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχ/τος» με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές έχουν συνταχθεί από την Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Χανίων.

  Παρακαλούμε να υποβάλλετε την οικονομική προσφορά σας ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ στο Πρωτόκολλο του Δήμου Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135, με την ένδειξη προς Γραφείο Προμηθειών προσφορά για «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ» Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135. Η Προσφορά θα πρέπει να έχει πρωτοκολληθεί με ευθύνη του ενδιαφερόμενου έως τις 08 -11-2016 .

 

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έντυπο και να συνοδεύεται από:

1. Υπεύθυνη Δήλωση για τη συμμόρφωσή σας με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η Υπηρεσία. 2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Φορολογική ενημερότητα

4. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)

5. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

Για κάθε διευκρίνηση στο τηλέφωνο 2821 3 41760

 

Ολόκληρη η Πρόσκληση

Απόφαση Έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών

Έντυπο Προσφοράς