Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 07/07/2016 12:07

07/07/2016, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ – ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές των ειδών (φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, εφόσον γι' αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ) να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την απευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 21591/21-4-2016 προκήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την «Προμήθεια Φαρμάκων και Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των Νομικών Προσώπων του». Η προμήθεια αφορά στις ανάγκες της παιδικής εξοχής – κατασκήνωσης του Δήμου. Η διάρκεια της σύμβασης δεν θα υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες και θα προβλέπεται όρος στη σύμβαση για αυτοδίκαιη λύση της μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού και η υπογραφή της σύμβασης, χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση προς τον ή τους προμηθευτές καθώς και ότι ο Δήμος Χανίων δεν θα είναι υποχρεωμένος να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που θα περιλαμβάνει η σύμβαση.

 Η απευθείας ανάθεση της προμήθειας των ειδών θα προκύψει από την αποσφράγιση των προσφορών των ενδιαφερόμενων προμηθευτών από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων. Οι τιμές των φαρμάκων που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό είναι σύμφωνες με το Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας (αριθμ. πρωτ. Γ5(α)οικ/ 102389 /30-12-2015) Διορθωτικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης(Ανατιμολόγηση).

Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας είναι :

(α) για τα φάρμακα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης του είδους που ισχύει κάθε φορά κατά την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας, και

(β) για το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό (καθώς και για τις πάνες ακράτειας, τα είδη κατάκλισης και οξυγονοθεραπείας και τα είδη ηλεκτροθεραπείας) η χαμηλότερη τιμή για τις προσφορές που πληρούν τους όρους της 21591/21-4-2016 προκήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και των τεχνικών προδιαγραφών – ενδεικτικού προϋπολογισμού.

Εκτός από την Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να κατατεθεί και υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της 21591/21-4-2016 συνημμένης διακήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά σε μια ή σε περισσότερες κατηγορίες των προς προμήθεια ειδών. Οι προσφορές, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτουν όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε κατηγορίας που συμμετέχουν ενώ δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των προμηθευόμενων ειδών της κατηγορίας.

Οι οικονομικές προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέσα σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο του Δήμου με την ένδειξη «προς την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων προσφορά για την απευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, της Προμήθειας Φαρμάκων και Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού για τις ανάγκες της παιδικής εξοχής – κατασκήνωσης του Δήμο Χανίων».

Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι την Δευτέρα 11-07-2016 και ώρα 11:00πμ. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2821341760.

Ολόκληρη η Πρόσκληση

Προκήρυξη 21591/21-4-2016

Τεχνικές Προδιαγραφές Προκήρυξης 21591/21-4-2016

Έντυπα Προσφοράς