Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 29/09/2016 02:09

29/09/2016, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 

                    ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                       Χανιά,        29 / 09 /2016

                    ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                       Αρ. Πρωτ.      57986 

                    Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                         

                    ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ     

                    Πληρ: Μαρκουλάκη Κων/να             

                    Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, ΤΚ: 73135 

                    Τηλ.: 2821 3 41760, Fax: 2821341763 

                   www.chania.gr, email: g-promitheies@chania.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

 Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους έχοντες αντικείμενο σχετικό με την προς ανάθεση υπηρεσία να υποβάλλουν έγγραφες  προσφορές για την απευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 15727/28-3-2016 προκήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την για την υπηρεσία: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: Κωδικός CPV 90911200-8 (Υπηρεσίες καθαρισμού δημοτικών γυμναστηρίων)

Η απευθείας ανάθεση της εργασίας θα διεξαχθεί με την διαδικασία του επείγοντος και έως την ολοκλήρωση του εν εξελίξει διαγωνισμού, αλλά όχι πέραν του τριμήνου. Το ποσό του προϋπολογισμού για ένα (1) τρίμηνο ανέρχεται στα 12.387,40 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αν ο διαγωνισμός ολοκληρωθεί σε λιγότερο από τρεις (3) μήνες, αυτοδίκαια λύεται η παρούσα σύμβαση, χωρίς καμία ιδιαίτερη αποζημίωση στην εταιρεία.

 

    Η  ανάθεση της εργασίας θα προκύψει από την αποσφράγιση των προσφορών των ενδιαφερόμενων  από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χανίων.

Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας είναι  η χαμηλότερη τιμή για τις προσφορές που πληρούν τους όρους της  15727/28-3-2016  προκήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και των τεχνικών προδιαγραφών – ενδεικτικού προϋπολογισμού.

 

Οι οικονομικές προσφορές  θα πρέπει να  υποβληθούν σε  φάκελο κλειστό  έως την ημέρα συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, με την ένδειξη «προς την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων προσφορά για  την ανάθεση της Υπηρεσίας καθαρισμού ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ με τη διαδικασία του κατεπείγοντος».

 

Οι  προσφορές θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι και  την Δευτέρα 3-10-2016 και ώρα 11.00 π.μ .  Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2821341760.

 

                                                            Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

                                         

                                                                                         ΜΙΧΑΗΛ ΒΛΑΧΑΚΗΣ

Η 15727 /28-03-2016 διακήρυξη