Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 19/01/2016 10:01

19/01/2016, Απευθείας ανάθεση ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους αναγνωρισμένους προμηθευτές του είδους να υποβάλλουν έγγραφες σφραγισμένες προσφορές προς την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων μέχρι και την Τετάρτη 20/1/2016 και ώρα 14:30 μ.μ., στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χανίων (οδός Κυδωνίας 29, Χανιά), για την απευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, της προμήθειας καύσιμων και λιπαντικών, συνολικού προϋπολογισμού 11.422,56€.

 

Η προμήθεια αφόρα την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Γηροκομείου μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την ανάθεσης της προμήθειας μέσω διαγωνισμού ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη και την υπογραφή σύμβασης.

 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι:

α. για τα υγρά καύσιμα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του κάθε είδους καυσίμου την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης - τμήμα Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων,

β. για την προμήθεια των λιπαντικών η χαμηλότερη τιμή.

 

Η διάρκεια της σύμβασης δεν θα υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες.

 

Οι συμμετέχοντες υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν, είτε μία προσφορά για το σύνολο της παρακάτω προμήθειας, είτε προσφορά ή προσφορές, για μέρος της προμήθειας, σύμφωνα με τα Τμήματα που προβλέπονται παρακάτω.

Η προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες κάθε τμήματος που συμμετέχει.

 

Αναλυτικά η προμήθεια έχει ως εξής:

 

ΟΜΑΔΑ 7: ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

α/α

Είδος

Ποσότητα (L)

Τιμή ανά μονάδα μέτρησης (€)

Προϋπολογισμός (€)

1

Πετρέλαιο θέρμανσης

10.000

0,81

8.100,00

 

 

 

ΦΠΑ 23%:

1.863,00

 

 

 

Σύνολο με ΦΠΑ:

9.963,00

 

 

ΟΜΑΔΑ 8: ΒΕΝΖΙΝΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

α/α

Είδος

Ποσότητα (L)

Τιμή ανά μονάδα μέτρησης (€)

Προϋπολογισμός (€)

1

Βενζίνη αμόλυβδη

666

1,30

865,80

 

 

 

ΦΠΑ 23%:

199,13

 

 

 

Σύνολο με ΦΠΑ:

1.064,93

 

 

ΟΜΑΔΑ 9: ΥΓΡΟΠΟΙΗΜΈΝΑ ΚΑΥΣΙΜΑ

α/α

Είδος

Ποσότητα (τεμάχια)

Τιμή ανά μονάδα μέτρησης (€)

Προϋπολογισμός (€)

1

Υγροποιημένο καύσιμο (μίγμα προπανίου-βουτανίου) σε Φιάλες καθαρού βάρους 10 kg.

13

18,25€

237,25 €

 

 

 

ΦΠΑ 23%:

54,56 €

 

 

 

Σύνολο με ΦΠΑ:

291,81 €

 

 

ΟΜΑΔΑ 3: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

α/α

Είδος

Ποσότητα (L)

Τιμή ανά μονάδα μέτρησης (€)

Προϋπολογισμός (€)

1

Λιπαντικά - Λάδι SAE 30 για λίπανση χορτοκοπτικού. Μονότυπο λιπαντικό με διαβάθμιση ιξώδους κατά SAE 30

22

3,8000

83,60

 

 

 

ΦΠΑ 23%:

19,22

 

 

 

Σύνολο με ΦΠΑ:

102,82

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές εκτός από την Οικονομική τους Προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν και υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσφερόμενα είδη θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές των συνημμένων διακηρύξεων (σχετικά με τα ανωτέρω τμήματα )με αριθμό πρωτ. 81041/2015 και 79604/2015.

 

Διακήρυξη 81041/2015 (Καυσιμα)

Διακήρυξη 79604/2015(Λιπαντικά)

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς