Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο προκηρ. 2016 | 27/07/2016 08:07

27/07/2016, Καθαριότητα κοινοχρήστων αφοδευτηρίων παραλιών - αιγιαλού

    Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
  2. Τις διατάξεις του αρ. 2 παρ. 12 και παρ. 13 του Ν 2286/95.
  3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80.
  4. Τις σχετικές διατάξεις του N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α/2006).
  5. Τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2016 που προβλέπει την πίστωση  στον Κ.Α. 70-6279.024 ποσού 24.800,00 € .
  6. Τις αριθ.430/2016 και 431/2016, 496/2016 (τροποποιεί την 431/2016)   αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου όπου εγκρίνει την σκοπιμότητα ανάθεσης καθαριότητας σε ιδιώτη και την έγκριση της μελέτης αντίστοιχα
  7. Την υπ' αρ.421/2016  απόφαση  Οικονομικής Επιτροπής  την  έγκριση που αφορά τη δαπάνη και τη διάθεση της πίστωσης  24.800,00 € 
  8. Την  υπάριθ. Α -843/03-06-2016
  9. Την από 26-07-2016  συνημμένη  τεχνική έκθεση - περιγραφή της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πρασίνου και Καθαριότητας Την  υπ’ αρ. 241/13-07-2016  απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ 

Τη διενέργεια διαδικασίας για την απευθείας ανάθεση της εργασίας καθαριότητας κοινοχρήστων  αφοδευτηρίων παραλιών –αιγιαλού, προϋπολογισμού 12.065,17 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  σύμφωνα με την συνημμένη τεχνική έκθεση – περιγραφή της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πρασίνου και Καθαριότητας.

Η εργασία αφορά την περίοδο Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2016

Το κριτήριο επιλογής είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των εργασιών και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει μαζί με τον ΦΠΑ τον παραπάνω προϋπολογισμό. 

Οι ενδιαφερόμενοι, εκτός από την οικονομική τους προσφορά θα πρέπει να καταθέσουν και υπεύθυνη δήλωση ότι  μπορούν να αναλάβουν την παραπάνω εργασία, διαθέτουν όλα τα μέσα που απαιτούνται για αυτήν και ότι θα συμμορφωθούν πλήρως με τα όσα ορίζει η  συνημμένη τεχνική έκθεση. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις οικονομικές προσφορές τους,  σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου  με την ένδειξη:  προς  Γραφείο Προμηθειών  προσφορά για την Εργασία :καθαριότητα κοινοχρήστων  αφοδευτηρίων παραλιών –αιγιαλού, του Δήμου Χανίων, Κυδωνίας 29 Χανιά, τκ.73135 και να έχει πρωτοκολληθεί στο Δήμο Χανίων με ευθύνη του ενδιαφερόμενου το αργότερο μέχρι και  την   Πέμπτη 28 -07-2016

Tεχνική έκθεση